اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فاطمه عزیزآبادی فراهانی

مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی دانشیار،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

f_farahanyyahoo.com

دبیر اجرایی

الهام نورین

دانشجوی دکترا

elham.noogmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدعلی اکبر احمدی

مدیریت فناوری استاد؛ عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

a.ahmadi4867gmail.com

دکتر سید محمدباقر بابایی طلائیه

دانشیار؛ عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

malib937gmail.com

دکتر حسن خیری

جامعه شناسی دانشیار؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

hassan.khairigmail.com

دکتر سید جمال الدین طبیبی

استاد؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

sjtabibiyahoo.com

سردبیر

دکتر عباسعلی قیومی

دانشیار؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

ghaiyoomigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکترمهدی کروبی

مدیریت دولتی استادیار مدیریت دانشگاه تهران

drkaroubiatu.ac.ir

دکتر کامران محمدخانی

مدیریت آموزشی دانشیار؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

k.mohamadkhanisrbiau.ac.ir

دکتر منصور وثوقی

استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

vosooghi_mnyahoo.com

دکتر عباسعلی قیومی

دانشیار؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

ghaiyoomigmail.com

دکتر علی اکبر فرهنگی

استاد تمام، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران

aafarhangiut.ac.ir