درباره نشریه

فصلنامه  مدیریت فرهنگی از زمستان 1386 با هدف فراهم کردن فضایی برای عرضه مقالات علمی و تخصصی رشته مدیریت فرهنگی و سایر رشته های مرتبط منتشر می شود.خط مشی و هدف بنیادین این فصلنامه حمایت از مطالعات محققانه درباره جنبه های مختلف مدیریت فرهنگی می باشد.خوشبختانه استقبال استادان،پژوهشگران ودانشجویان از چاپ مقالات خود دراین مجله سبب افزایش کمی وکیفی مقالات گردیده است ؛به نحوی که گاه برای هر شماره از مجله ، حدود 40 مقاله دریافت می گردد که با داوری وارزیابی دقیق، هفت تا هشت مقاله جهت چاپ انتخاب وآماده نشر می شوند.