دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 1-124 
1. طراحی مدل اندازه گیری تأثیر رسانه ملی در توسعه فرهنگی

صفحه 1-22

دکتر رضا نجف بیگی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی


2. ارائه الگوی مهندسی فرهنگ با رویکرد آینده پژوهی

صفحه 23-39

دکتر عباس طلوعی اشلقی؛ دکتر عباسعلی قیومی


3. نقش سازمان های غیردولتی در شکل گیری و ارتقاء سرمایه اجتماعی

صفحه 41-57

دکتر اسماعیل کاوسی؛ دکتر هاشم نیکومرام؛ آذر کریمی حصاری