دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، دی 1387، صفحه 1-124 
ارائه الگوی مهندسی فرهنگ با رویکرد آینده پژوهی

صفحه 23-39

دکتر عباس طلوعی اشلقی؛ دکتر عباسعلی قیومی


نقش سازمان های غیردولتی در شکل گیری و ارتقاء سرمایه اجتماعی

صفحه 41-57

دکتر اسماعیل کاوسی؛ دکتر هاشم نیکومرام؛ آذر کریمی حصاری