دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، مهر 1387، صفحه 1-113 
طراحی و ارائه مدل قیمت گذاری کالاهای فرهنگی

صفحه 15-30

دکتر رمضانعلی رویایی؛ دکتر علی رشیدپور


مهندسی فرهنگ در سطح سازمان های ایرانی

صفحه 31-44

دکتر عباسعلی قیومی؛ دکتر اسماعیل کاوسی