دوره و شماره: دوره 4، 4 (پیاپی 10) - شماره پیاپی 4، زمستان 1389، صفحه 1-132 
6. برآورد تابع تقاضای سینما در ایران

صفحه 82-98

دکتر میثم موسایی؛ عبدالرحیم رحیمی


7. فرهنگ و هنر در فلسفه ویتگنشتاین

صفحه 100-113

دکتر سروش دباغ؛ تکتم فرمانفرمایی