دوره و شماره: دوره 5، 4 (پیاپی 14) - شماره پیاپی 4، دی 1390، صفحه 1-136 
عناصر فرهنگی مؤثر بر ارتقاء سرمایه فرهنگی در گلستان سعدی

صفحه 1-31

محمد مهدی اسمعیلی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ علی اکبر رضایی


تأثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه سازمان (مورد مطالعه: شرکت خودروسازی زامیاد)

صفحه 64-78

علی مبینی دهکردی؛ آرش رضازاده؛ عامر دهقان نجم آبادی؛ منصور دهقان نجم آبادی