دوره و شماره: دوره 7، 4 (پیاپی 22) - شماره پیاپی 4، زمستان 1392 
5. بررسی تأثیر مؤلفه های فرهنگی بر مدل برند شخصی مبتنی بر شایستگی های فردی

صفحه 71-86

صدیقه صائمیان؛ مقدسه محمدیان؛ حمید میر معینی؛ فرزانه شاهرخی


8. بررسی تأثیر سیاست گذاری فرهنگی بر موسیقی محلی گیلان

صفحه 124-142

مصطفی فیض ثابت؛ سید عبدالحسین مختاباد؛ فاطمه براتلو