دوره و شماره: دوره 7، 4 (پیاپی 22) - شماره پیاپی 4، دی 1392 
بررسی تأثیر مؤلفه های فرهنگی بر مدل برند شخصی مبتنی بر شایستگی های فردی

صفحه 71-86

صدیقه صائمیان؛ مقدسه محمدیان؛ حمید میر معینی؛ فرزانه شاهرخی


بررسی تأثیر سیاست گذاری فرهنگی بر موسیقی محلی گیلان

صفحه 124-142

مصطفی فیض ثابت؛ سید عبدالحسین مختاباد؛ فاطمه براتلو