دوره و شماره: دوره 17، شماره 61، آبان 1402 
واکاوی اثربخشی تبلیغات محیطی فرهنگی شهرداری اصفهان به منظور ارائه الگو

صفحه 39-58

10.30495/jcm.2022.65724.1582

دیبا هاشمی فشارکی؛ رضا ابراهیم زاده؛ اکبر اعتباریان؛ البرز قیتانی