دوره و شماره: دوره 17، شماره 59، خرداد 1402 
فراتحلیل رابطه هوش فرهنگی با صلاحیت فرهنگی

صفحه 21-39

10.30495/jcm.2022.64028.1560

علی اولیائی؛ علیرضا ابراهیم پور؛ سید مرتضی موسویان


آینده‌نگاری وضعیت کتاب در ایران

صفحه 55-77

10.30495/jcm.2023.22319

محمد سرشار؛ سید رضا صالحی امیری؛ ابراهیم حاجیانی