دوره و شماره: دوره 16، شماره 58، اسفند 1401 
طراحی مدل توسعه دیپلماسی فرهنگی ایران و ایتالیا

صفحه 40-61

10.30495/jcm.2022.62701.1550

آنتونیا شرکاء؛ هادی خانیکی؛ عباسعلی قیومی