دوره و شماره: دوره 16، شماره 56، شهریور 1401 
نقش رسانه هوشمندکودک و نوجوان درآموزش تفکر نقادانه

صفحه 21-36

10.30495/jcm.2022.20696

مهرنوش خرمی نژاد؛ حسن عشایری؛ عطاءالله ابطحی؛ کامران محمدخانی؛ ندا سلیمانی