دوره و شماره: دوره 15، شماره 53، آذر 1400 
فراترکیب مولفه‌های سیاست‌گذاری فرهنگی در نظام آموزش عالی

صفحه 1-16

علیرضا نصیری فیروز؛ خدایار ابیلی؛ جواد پورکریمی


بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی)

صفحه 17-35

کاوه لطفی کیا؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم؛ تیمور مرجانی؛ جلال حقیقت منفرد