دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 (پیاپی 50) - شماره پیاپی 50، بهمن 1399 
عوامل موثر بر توسعه فرهنگ وقف، رویکرد مدل معادلات ساختاری

صفحه 1-20

منیر شامحمدی؛ کامران محمدخانی؛ غلامرضا گودرزی؛ سید رضا صالحی امیری


شناسایی پیشایندها و پسایندهای سیاست‌گذاری در رسانه ملی بر مبنای مدیریت استراتژیک نوین

صفحه 107-124

نجمین دهقان توران پشتی؛ محمد رضا مایلی؛ محمد مهدی اسماعیلی؛ محمدعلی خسروی


تبیین نقش متغیرهای هنجاری در سکوت سازمانی

صفحه 126-141

ثمین خبازیزدی ها؛ اصغر شریفی؛ محمد نقی ایمانی


رابطه حکمرانی خوب با توسعه شهر خلاق فرهنگی

صفحه 157-172

مهنوش خزایی؛ محسن عامری شهرابی؛ فرامرز ملکیان