دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 (پیاپی 45) - شماره پیاپی 45، پاییز 1398 
1. مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی براساس آموزه‌های دین اسلام و فرهنگ ایران

صفحه 1-17

حسن موفق؛ غلامرضا هاشمزاده خوراسگانی؛ اسفندیار دشمن زیاری