دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 (پیاپی 44) - شماره پیاپی 44، تابستان 1398 
7. کاربرد فناوری واقعیت افزوده در تبلیغات و بازاریابی

صفحه 101-112

طاهره ساعدی؛ رها(زهرا) خرازی آذر؛ افسانه مظفری