دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 (پیاپی 42) - شماره پیاپی 42، اسفند 1397 
رابطه بین نظام ارزشی با هوش فرهنگی کار کنان سازمان‌های فرهنگی استان چهار محال و بختیاری

صفحه 13-26

رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ عباس قائدامینی هارونی؛ نازنین صادق زاده


آسیب‌شناسی روش‌های تبلیغ دین در فضای مجازی

صفحه 41-54

انسیه اسدی؛ حجت اله ایوبی؛ محمد سلطانی فر