دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 (پیاپی 38) - شماره پیاپی 38، دی 1396 
رابطه بین تعارض کار – خانواده با نظام ارزشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد شهرکرد

صفحه 47-60

عباس قائدامینی هارونی؛ نازنین صادق زاده؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ حسین جعفری چالشتری