دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 (پیاپی 34 - 33) - شماره پیاپی 33، آذر 1395 
مقایسه نظرات نخبگان و مجریان در خصوص الزامات آموزش سواد رسانه‌ای (با رویکرد فرهنگی) به دانش آموزان ابتدایی

صفحه 31-49

رضا رحیمی؛ محمد سلطانی فر؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ افسانه زمانی مقدم؛ بهاره نصیری


ارزیابی اقدامات مقابله‌ای به منظور حفاظت از نمادهای ملی

صفحه 51-70

معصومه یگانه راد؛ سیدرضا صالحی امیری؛ ابراهیم حاجیانی