دوره و شماره: دوره 8، 4 (پیاپی 26) - شماره پیاپی 4، دی 1393 
نقش موسیقی کردی در آیین‌های بومی – محلی کرمانشاهان

صفحه 95-115

روناک احمدی پور؛ عبدالحسین مختاباد؛ مجتبی مقصودی


مقایسه جهت گیریهای اخلاقی در جامعه پزشکان و حسابرسان

صفحه 117-127

سیده محبوبه حسینی؛ بهمن بنی مهد؛ فریدون اوحدی