دوره و شماره: دوره 8، 4 (پیاپی 26) - شماره پیاپی 4، زمستان 1393 
1. بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان‌های فرهنگی

صفحه 1-12

عباسعلی قیومی؛ ابراهیم حاجیانی؛ سیده سیمین مرعشی شوشتری


7. نقش موسیقی کردی در آیین‌های بومی – محلی کرمانشاهان

صفحه 95-115

روناک احمدی پور؛ عبدالحسین مختاباد؛ مجتبی مقصودی


8. مقایسه جهت گیریهای اخلاقی در جامعه پزشکان و حسابرسان

صفحه 117-127

سیده محبوبه حسینی؛ بهمن بنی مهد؛ فریدون اوحدی