بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی (فیس بوک) بر سبک زندگی جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مسئول مکاتبات

2 دانشیار علوم اجتماعی و مدیر پژوهش های فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش:دنیای مجازی‌، جهانی است که تاثیرات آن بر زندگی همواره مورد توجه و سئوال بوده است و امروزه به دلیل گستردگی بیش از حد آن حساسیت‌های فراوانی را ایجاد کرده است. از این رو در این پژوهش در تلاش بودیم تا پس از بررسی این گونه از ابزارهای ارتباطی به تاثیر آنها بر روی یک جامعه آماری که در این پژوهش دانشجویان دانشگاه تهران مرکز بوده است‌، بپردازیم.
روش پژوهش:بر این اساس تعداد 300 پرسش‌نامه را میان دو گروه از دانشجویان عضو و غیرعضو توزیع کرده و با طرح سئوالاتی مرتبط با شبکه‌های مجازی و سبک زندگی به بررسی تاثیرات این گونه از ابزارهای ارتباطی بر روی سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز پرداختیم تا به این پرسش بنیادی پاسخ گوئیم که آیا رابطه معنا داری بین عضویت و حضور درشبکه‌های اجتماعی مجازی(فیس بوک)و سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزوجود دارد؟ با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (فراوانی‌، درصد فراوانی‌، ضریب و جداول توزیع فراوانی) و بوسیله نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها:در این راستا فرضیه این پژوهش بدین شکل تدوین شده بود که به نظرمی رسد بین عضویت و حضور در شبکه‌های اجتماعی مجازی(فیسبوک) و سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: تحقیقات نشان دهنده آن است که عضویت در شبکه‌های مجازی نه به لحاظ مدت آن و به لحاظ شدت فعالیت در آن زمینه‌ساز شکل‌گیری سبک ویژه‌ای از زندگی نبوده است و بدین ترتیب فرضیات این پژهش رد شده و عدم رابطه‌ی مستقیم میان عضویت در شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی متمایز اثبات می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on effects of Virtual social networks (Facebook) On Youngsters’ Lifestyle

نویسندگان [English]

  • Sheyda Shekari Namin 1
  • Ebrahim Hajiyani 2
چکیده [English]

Introduction and purposes: The virtual world is a universe which its effects on our lives have not only always been attractive but also a question and due to its over-expansion in today’s world, it has created a great deal of sensitivity. Therefore, at this research, we have tried to study these tools of communication & their effects on a statistical population, which in this case have been the students of Azad Tehran-Central University.
Method: Accordingly, 300 questionnaires were distributed among two groups of social networks members & non-members students & by designing questions related to social networks and lifestyle, we studied the effects of these kinds of communication tools on lifestyles of Azad Tehran-Central university students, in order to answer this fundamental question that whether there is a meaningful relation between membership & presence at virtual social networks (Facebook) and the lifestyles of Azad Tehran-Central university students. This was analyzed by taking advantage of descriptive & inferential statistics (frequency, frequency percentage & frequency distribution rate & table) and the SPSS software.
Findings: In this regards, the hypothesis of this research was set, as “there seems to be a meaningful relation between membership and presence at virtual social networks (Facebook) & the lifestyle of Azad Tehran-Central university students”.
Conclusion: The research has shown that neither the length of membership at virtual social networks nor the amount of activity at these networks have not under-liedthe formation of any special lifestyle among the statistical population, therefore the hypothesis of this research was rejected and the lack of a direct relationship between membership at social networks & a significant lifestyle is proved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • virtual networks
  • Facebook
  • Azad Tehran-Central university students