مولفه های فرهنگ سازمانی و نقش آن بر بهبود مدیریت تحول (مطالعه موردی: شرکت کارت اعتباری ایران کیش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته کارشناسی ارشد امور فرهنگی، دانشگاه آزد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران. مسئول مکاتبات

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

چکیده

معمولا اجرای برنامه‌های تحول، با موانع و مقاومتهایی از سوی کارکنان همراه است به همین خاطر کارشناسان بر فرهنگ سازمانی به عنوان عامل موثر بر بهبود مدیریت تحول، تاکید نموده اند. این تحقیق با هدف بررسی مولفه‌های فرهنگ سازمانی، بر بهبود مدیریت تحول به انجام رسیده است.  برای این منظور، هفت فرضیه تبیین گردید که به سنجش ارتباط میان مولفه‌های فرهنگ سازمانی  (مشارکت، یکپارچگی، انعطاف پذیری، ارزشها و هنجارها، ریسک پذیری، جو نوآوری، پشتیبانی) و مدیریت تحول می‌پرداخت.
این تحقیق از نوع کاربردی بوده که با روش توصیفی-همبستگی به انجام رسیده و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است که مولفه‌های فرهنگ بر اساس مدل بیگلیاردی  و همکاران  (2012)  و موفه‌های مدیریت تحول بر اساس مدل ادکار  که توسط هیت   (2006) نیز ارائه شده است تبیین گردید. پرسشنامه در میان کارشناسان شرکت اعتباری ایران کیش  توزیع و  در نهایت، 198 پرسشنامه صحیح و معتبر جمع آوری گردید و بدین وسیله، روابط تعریف شده در مدل به وسیله آزمون رگرسیون چندگانه، مورد بررسی قرار گرفته است.  نتایج این تحقیق، دیدگاه جامع تری نسبت به ارتباط فرهنگ و مدیریت تحول ارائه داده است. نتایج نشان می‌دهد که  از میان مولفه‌های فرهنگ سازمانی؛ مشارکت، یکپارچگی، انعطاف پذیری، پشتیبانی و ارزشها بر مدیریت تحول موثر و دو مولفه ریسک پذیری و جو نوآوری، تاثیر معناداری بر مدیریت تحول نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Culture Aspects and its Impact on Change Management Improvement (Case study: IRANKISH Credit Card Company)

نویسندگان [English]

  • Soudabe Ebrahim Zade 1
  • Mohsen Ghadami 2
چکیده [English]

Usually, change plans are faced with obstacles and resistance from employees so experts confirmed on organizational culture as a factor for improving change management. This study aimed to evaluate the components of organizational culture on change management improvement. For this purpose, seven hypotheses were explaining to assess the relationship between organizational culture components (participation - integrity - Flexibility - Values and Norms - Risk Disclosure - innovation – organizational support) and change management.
This study was an applied descriptive - correlational research and the main tool for gathering information was questionnaire that organizational Culture components was based on bigliardi and colleagues (2012) and change management model based on Adkar that presented an implemented by haitt (2006) too. This questionnaire was distributed among Iran Kish Credit Company and finally 198 valid questionnaires were collected, and thereby, gathered data was analyzed by regression test. The results of this research, prepared a more comprehensive approach to the relationship between culture and change management. The results show that the components of organizational culture include of participation, integration, flexibility, support and values had effective impact on change management and two components include risk climate and innovation, with no significant influence on change management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate culture - change management - Norms - Risk Disclosure - participation