مقایسه سطح دانش، نگرش و مهارت دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلالاعات بهره مند از آموزش مجازی و سنتی در دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

 
پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه سطح دانش، نگرش و مهارت دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی
ارشد مدیریت فناوری اطلاعات بهره مند از آموزش مجازی و سنتی در دانشگاه آزاد اسلامی، انجام شده است. این
پژوهش از لحاظ ماهیت و هدف از نوع تحقیق کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، از نوع توصیفی- پیمایشی
می باشد و جامعه آماری 101 نفری آن شامل 63 نفر دانشجوی نظام آموزش مجازی (درحال تحصیل در دانشگاه
آزاد اسلامی واحد الکترونیکی) و 38 نفر دانشجوی نظام آموزش سنتی (در حال تحصیل در دانشگاه آزاد
اسلامی واحد علوم و تحقیقات) می باشند که به دلیل محدود بودن جامعه آماری عمل نمونه گیری انجام نشده
0/ است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه 91
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های « من ویتنی » و t برآورد شده است. داده های آماری با استفاده از آزمون
پژوهش نشان می دهد که بین سطح دانش، نگرش و مهارت دانشجویان بهره مند از آموزش مجازی و سنتی در
دانشگاه آزاد اسلامی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey and comparison of knowledge, attitude and skill level of the Master students of information technology management using virtual and traditional education in Islamic Azad University

چکیده [English]

The objective of all educational system in different level is deployment of
change in knowledge, attitude and skill of the students. The present study addressed
the survey and comparison of knowledge, attitude and skill level of the master
students of information technology management using virtual and traditional
education in Islamic Azad University. The population for the study included 101
members. Sampling is according to population. For gathering data a researcher-made
questionnaire was used. Reliability coefficient of the questionnaire was 0.91.
Statistical data was analyzed by t-test and man-Whitney test. The results show that
there is no significant difference between the knowledge, attitude and skill level of the
students using virtual and traditional education in Islamic Azad University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Attitude
  • skill
  • Virtual Education
  • Traditional Education
  • Islamic Azad University