طراحی الگوی مدیریت بازاریابی فرهنگی با رویکرد توسعه فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

این مقاله در صدد ارائه الگویی مناسب برای مدیریت بازاریابی فرهنگی با رویکرد توسعه فرهنگی است. در ابتدا ضرورت مدیریت و مهندسی فرهنگی در عصری که شاهد جهانی شدن و رقابت تنگاتنگ فرهنگ‌ها هستیم، با ابزارهای  نوین و اثربخش، مورد تأکید قرارگرفته و در این رابطه مدیریت بازاریابی فرهنگی، بعنوان کارآمدترین ابزار، معرفی شده است. درادامه، دیدگاههای ناقص سازمان‌های فرهنگی در مورد بازاریابی، مورد تحلیل قرارگرفته و از دیدگاه محققان، چگونگی توسعه مفهوم بازاریابی در سازمان‌های فرهنگی تشریح گردیده است. همچنین  به این موضوع  پرداخته شده است که در مباحث نوین فرهنگی از جمله در نظریه چرخش فرهنگی، بازاریابی، بعنوان سرآغاز استیلای فرهنگ براقتصاد تلقی می‌شود و بدین لحاظ امروزه پارادایم اقتصاد فرهنگ، تبدیل به پارادایم نوینی تحت عنوان اقتصاد فرهنگی شده است. در پایان، مدیریت بازاریابی فرهنگی، مترادف با مدیریت تقاضاهای فرهنگی محسوب شده و ابعاد مختلف مدیریت بازاریابی فرهنگی تبیین گردیده و در نهایت الگویی راهبردی برای مدیریت بازاریابی فرهنگی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of a Model for Cultural Marketing Management (CMM) with Cultural Development Approach (CDA)

چکیده [English]

This paper is an effort for presenting a suitable model for cultural marketing
management (CMM) with cultural development approach (CDA).
First, the necessity of cultural engineering and management in the globalization
and cultures ruthless competition era emphasized with modern and efficient tools. In
this regard CMM introduced as the most efficient device. At the rest of the paper
incomplete approaches of cultural organizations about marketing were analyzed. Then
it was elaborated that how the marketing concept in cultural organizations developed.
Furthermore it was discussed that marketing is the beginning of cultural sovereignty
on economics as considered in modern cultural discussions as cultural-shift theory.
Thus, nowadays the paradigm of culture economy was changed in to a new paradigm
called cultural economy.
At the end of the paper CMM was taken synonymous with cultural demands
management and different aspects of CMM clarified and a strategic CMM model
were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing
  • Cultural marketing
  • Cultural development
  • Cultural market