طراحی الگوی بومی طبقه‌بندی و رتبه‌بندی هتل‌ها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: هتلداری یا میهمانداری یکی از بخش های بسیار پویای صنعت گردشگری است و شامل
تشکیلات و تسهیلاتی برای خواب و استراحت، غذا ونوشیدنی و انواع تفریحات است. بنابراین به دلیل اهمیت
ویژه ای که هتلداری از نظر رشد اقتصادی، اشتغال زایی و نشر فرهنگ دارد، این پژوهش در پی طراحی الگوی بومی
طبقه بندی و رتبه بندی هتل ها در ایران می باشد.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه توصیفی )همبستگی( است، بنابراین به منظور
اجرای عملی، از کارت فیش، و در مطالعه میدانی از پرسشنامه محقق ساخته 87 گویه ای استفاده شده است. جامعه
آماری نیز شامل گروهی از خبرگان هتلداری و گردشگری بوده که به روش سرشماری و نمونه گیری تعداد 47 نفر
انتخاب شده اند.
یافته های پژوهش: بر اساس پژوهش انجام شده، مؤلفه های اصلی طبقه بندی و رتبه بندی هتل ها در ایران شناسایی،
و در مورد میزان اهمیت هر یک از مؤلفه های موثر در طبقه بندی و رتبه بندی هتل، نتایجی به دست آمد و در انتهای
پژوهش نیز برای بهبود وضعیت صنعت هتلداری و گردشگری ایران پیشنهاداتی ارائه شده است.
نتیجه گیری: الگوهای درجه بندی موجود در جهان برای درجه بندی هتل ها در کشورهای مسلمان به ویژه ایران
پاسخگو نبوده و نتایج حاصل از اجرای آزمون فریدمن نشان داد، در طراحی الگوی بومی طبقه بندی و رتبه بندی
هتل ها، مؤلفه های کارکنان و مدیران تحصیل کرده و مبادی آداب، آرامش و فضا سازی مطلوب اتاق میهمانان هتل
برمبنای فرهنگ معماری بومی و ملی، تنوع غذاهای سنتی و بین المللی و نیز وجود جاذبه های فرهنگی و طبیعی
نقشی مهم در طراحی الگوی بومی داشته و در رشد هتلداری تاثیر چشمگیری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Domestic Model for Classification and Grading Hotels in Iran

چکیده [English]

Introduction and Research Goal: Hospitality is of the very dynamic part of tourism industry which includes a set of administration and facilities for sleep, rest, food and beverages and entertainments. Therefore, because of the special importance of hospitality in terms of job creation, economic growth and culture distribution, this study attempts to design a domestic model of classification and grading of hotels in Iran.
Method: This study is applied in terms of purpose and descriptive (correlation) in terms of method. Therefore, in order to implement the research practically, fiche cards and in the field study, 17 items researcher-made questionnaires are used. Statistical population including a number of 47 hotel and tourism experts was selected through census sampling method.
Findings: Based on the study, the main components of hotel classification and grading in Iran were identified and the importance of each component affecting the hotel classification and grading was determined. At the end, some suggestions were offered to improve the status of tourism and hotel industry in Iran.
Conclusion: International hotel grading models in the world are not applicable for hotels in Muslim countries and especially in Iran. The results from Friedman test showed that in classification and grading of hotels in Iran, the components of well educated managers and staff's good behavior and politeness, peaceful and desirable space of guest rooms based on domestic and national architecture culture, diversity of traditional and international dishes as well as cultural and natural attractions have an important and significant role in designing a domestic model and growth of hospitality in the country.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism and hotel industry
  • classification and grading of hotels
  • internal factors
  • External factors