عوامل تأثیر‌گذار بر سلامت نظام اداری در تحقق طرح تحول نظام اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: نظام اداری کشور با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته در جهت اصلاح آن همچنان فاقد کارایی و پاسخ گویی لازم است. یکی از علل اصلی آن، بی توجهی به ارزش‌های اسلامی و نقش بنیادین آن در تحول و سلامت نظام اداری است. از این رو، تحقیق حاضر درصدد تبیین عوامل موثر بر سلامت نظام اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی در آن می‌باشد.
روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی– تحلیل است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل سازمان‌ها و نهادهایی می‌باشد که الگوی تحول اداری را انجام داده و یا در حال انجام می‌باشند.
یافته‌ها: با توجه به نتایج حاصل از تحلیل محتوی می‌توان چنین نتیجه گرفت که سلامت نظام اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی در آن، از یک سو تحت تأثیر مبانی هستی شناختی و انسان شناختی حاکم بر باورهای افراد سازمانی است و از سوی دیگر تحت تأثیر عوامل سه‌گانه ارزشی، درون سازمانی و برون سازمانی است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نقش بسزای نیروی انسانی بر سلامت سازمانی و نگرش دو بعدی به انسان، ضروری است اولاً با اصلاح نظام حقوق و دستمزد نیازهای مادی و معیشتی کارکنان را برطرف ساخت؛ ثانیاً با برنامه‌های آموزشی– تربیتی زمینه تحول درونی و پیشرفت معنوی کارکنان را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effective factors on the health of bureaucracy in achievement of reform plan of administrative system

چکیده [English]

Introduction and the goal of research: The administrative system of the state is also the lack of efficiency and accountability, despite all the efforts in order to its reformation. One of its main factors is inattention to Islamic values and its fundamental role in reforming and the health of administrative system. Hence, this study is to explain the effective factors on the health of bureaucracy and development of moral values.
Research method: This study is used by descriptive-analytical method. The society and statistical sample of this study consist of the organizations and institutions that they have done the model of administrative reform or they are doing it.
Results: According to the results of the content analysis can conclude that the health of administrative system and the growth of moral values in it, On the one hand, influence the ontological and anthropological principles governing the beliefs of organization people, On the one hand, they influence the trivalent factors, internal and external organization.
Conclusion: According to the greatest role of human resources and organizational health and the theory of two-dimensional to the human firstly, it's necessary that they removal workers, inner reform and spiritual development by training-educational programed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health
  • Administrative system
  • health organization
  • health of bureaucracy
  • Moral Values