تأثیر طرح نظام جامع آموزشی-فرهنگی خانواده بر تحکیم بنیان خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: کمیته امداد امام خمینی (ره) در اهداف فرهنگی خود به منظور زدودن فقر فرهنگی از خانواده‌های تحت حمایت و کاهش آثار فرهنگی فقر در جامعه مورد حمایت سال‌هاست آموزش مهارت‌های زندگی برای سالم سازی خانواده‌ها را با اجرای طرح آموزش خانواده جزء برنامه‌های مهم فرهنگی خود قرار داده است. پژوهش حاضر بر اساس این فرضیه اصلی که طرح آموزش خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) تأثیر بسزایی در توانمندسازی فکری، فرهنگی و معنوی خانواده‌ها داشته، انجام شده است.
روش پژوهش: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ میزان و درجه کنترل، میدانی و از لحاظ نحوه جمع‌آوری اطلاعات نیز از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 822 خانوارهای تحت حمایت عضو طرح نظام جامع آموزشی تربیتی خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز بود که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب و تصادفی 120 نفر از خانواده‌ها به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.
یافته‌ها: نتیجه بدست آمده از تحقیق نشان دهنده تأثیرگذاری بالای طرح نظام جامع آموزشی و تربیتی خانواده اجراشده در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز بر توانمندسازی و ارتقاء سطح آگاهی‌ها و توانایی‌های سرپرست و سایر اعضاء خانواده‌های تحت حمایت است و در ترتیب تأثیرگذاری ابعاد آموزشی دینی (بالا)، رفتاری (بالا)، تحصیلی (متوسط)، اقتصادی (متوسط)، فرهنگی (متوسط) و در آخر بهداشتی (پایین)، ارزیابی گردید.
نتیجه گیری: نتایج حاصله از فرضیه‌های فرعی تحقیق نیز نشان می‌دهد که آموزش‌های انجام شده در بعد دینی طرح تأثیر بالایی در توانمندسازی و افزایش نگرش دینی و اعتقادی خانواده‌ها داشته و این بعد آموزشی جهت دهنده سایر ابعاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the Family Education Comprehensive System, Proposed by Imam Khomeini Relief Foundation, On families Supported by the Alborz province

چکیده [English]

Introduction and Objective:
The Imam Khomeini Relief Foundation in order to eliminate cultural poverty from families under their support, teaching life skills for making healthy families is the most important part of their cultural program. Family literacy campaign, teaching of cultural, religious, moral, law, health and mental health issues helps families to become healthier and more successful. The main hypothesis of this study is that, the family education plan of Imam Khomeini Relief Foundation has a significant impact on empowering of cultural and spiritual aspect of families.
Methods:
The research methods used in this study in terms of objectives is functional. And in terms of degree of control, used field work technique and data collection was descriptive and experimental. The statistical population for this study includes all households registered under, comprehensive system of family education of Imam Khomeini Relief Foundation in Alborz province, which includes 822 families. Random assignment is used to specify sampling method, and in the end 120 families were identified. Data collection tool, for this research was interview, and paper questionnaire, and finally, Likert type questionnaire was prepared, which had 30 questions, using descriptive and inferential statics (frequency, frequency ratio, and frequency distribution tables) and T-test was analyzed by SPSS software.
Results:
Results shows that, impact of comprehensive system of family education was very high in empowering and promote awareness, and abilities of guardians and other family members, which is supported by this program.
Results of sub-hypothesis indicated that the impact of these trainings, from religious point of view was very successful, in empowering of religious beliefs and attitudes in families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini Relief Foundation
  • Family education
  • cultural and educational dimensions
  • Mental health
  • Dynamic programming model