طراحی مدل سنجش سواد اطلاعاتی خبرنگاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)

10.30495/jcm.2022.63745.1557

چکیده

هدف پژوهش: هدف این تحقیق، طراحی مدل سنجش سواد اطلاعاتی خبرنگاران است.
روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، اکتشافی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در حوزه کیفی شامل اساتید و متخصصان عرصه خبر بودند که به صورت هدفمند انتخاب شده و با استفاده از روش دلفی، عوامل و مولفه‌های سواد اطلاعاتی خبرنگاران شناسایی شدند. جامعه آماری بخش کمی، کلیه خبرنگاران سازمان‌های خبری بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده است.
یافته‌ها: پاسخ دهندگان در مجموع 7 عامل برای سواد اطلاعاتی و 30 مولفه برای سواد اطلاعاتی مطرح کردند و نتایج حاصل از بخش کمی نشان می‌دهد که استانداردهای فناوری اطلاعات، ابزارهای ارزیابی سواد اطلاعاتی، مهارت‌های سواد اطلاعاتی، عوامل شخصی، عوامل منطقه‌ای، عوامل منطقه‌ای محیط اطلاعاتی بر سواد اطلاعاتی تاثیر دارد و سواد اطلاعاتی بر پیامدهای سواد اطلاعاتی نوآوری سازمانی، اثربخشی، اعتماد، عملکرد مدیریتی تاثیر دارد.
نتیجه‌گیری: برای ارتقای کارآمدی خبرنگاران، سنجش سواد اطلاعاتی آنها، مهم و راهبردی است و این مدل می‌تواند، سطح سواد اطلاعاتی خبرنگاران در سازمان های خبری را سنجش نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design a model for measuring the information literacy of journalists.

نویسندگان [English]

  • Abbas Daviran Keshavarzi 1
  • Nosratollah Shadnoosh 2
  • mojtaba Shahnoushi Froushani 3
1 Department of Cultural management and planning, Isfahan(Khorasgan)Branch, Islamic Azad University, Isfahan,Iran
2 Assistant Professor Islamic Azad University ofTehran Markaz,Tehran,Iran
3 Assistant Professor Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan)
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this research is to design a model for measuring the information literacy of journalists. The research method is applied in terms of purpose and in terms of exploratory nature and in terms of data collection and analysis method, this research is descriptive and survey type. The statistical population in the qualitative field included professors and experts in the field of news who were purposefully selected. The statistical population of the quantitative sector were all journalists of news organizations that were selected by random sampling. For this purpose, after studying the literature and interviewing professors and experts using the Delphi method, the factors and components of journalists' information literacy were identified. Finally, the structural equation method has been used to measure the relationships between journalists' information literacy factors. The results of the qualitative section show that the respondents mentioned a total of 7 factors for information literacy and 30 components for information literacy, and the results of the quantitative section show that IT standards, information literacy assessment tools, information literacy skills, personal factors, regional factors , Regional factors of information environment affect information literacy and information literacy affects the consequences of information literacy, organizational innovation, effectiveness, trust, managerial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Literacy
  • information literacy
  • journalists
  • information literacy skills