تعاملات فرهنگی مغولها با اروپاییهاو تاثیرآن بر معماری ورودی بناهای ایران در دوره ایلخانی با بررسی دو نمونه مسجد ایلخانی و کلیسای گوتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویی معماری گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، ایران.

2 استادیارگروه معماری دانشگاه یادگار امام، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، دانشگاهآزاد اسلامی، سمنان، ایران

10.30495/jcm.2022.62604.1549

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: مغولان پس از حمله به ایران و ویرانگری‌های اولیه شروع به سازندگی کردند و معماری خود را در ادامه معماری گذشتگان ولی با ارتفاع بیشتر در ورودی شکل دادند. شروع روابط فرهنگی و اقتصادی ایران و اروپا در این دوره شکل گرفت. وروابط سیاسی بهبود پیدا کرد. این دوره همزمان با دوره معماری گوتیک اروپا بود، که شاخصه اصلی آن ارتفاع در ساخت و تناسبات ورودی آن شبیه به بناهای ایلخانی است.
روش پژوهش: این پژوهش در قالــب پژوهش توصیفی ـ تحلیلی قرار می‌گیرد. و اطلاعات مورد نیاز درباره آییــن و فرهنگ مغولان و معمــاری دوره ایلخانــی و اروپای آن زمان از طریــق جمع‌آوری اطلاعات به شــیوه کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری شــده است.
روش نمونه‌گیری: انتخاب بنا باروش AHP انجام شده و سپس با روش مقایسه تطبیقی کیفی توافقی شاخصه‌های مشترک، مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته و نتیجه‌گیری: پس از بررسی نقش تعاملات فرهنگی مغولان و اروپاییان و مطالعه ورودی مساجد و کلیساها و مقایسه اشتراک و افتراق شاخصه‌ها، مشاهده شد که برخلاف تصور تاثیرات این تعامل در حوزه  بنیادین معماری به ویژه در شکل‌گیری ورودی بناها تاثیر نداشته است و کماکان نظریه مرتفع‌سازی بناها بواسطه ایجاد نمادهای شهری و ساختار قدرت طلبی مغولان معتبر می‌باشد.  
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural interactions of the Mongols with the Europeans and its impact on the architecture of the buildings of Iran by examining two examples of the mosque and the Gothic church

نویسندگان [English]

  • Ali Bakhtar 1
  • reza farmahini farahani 2
  • hosein moradi nasab 3
1 PhD student in Architecture university Islamic Azad, Semnan,
2 Assistant Professor, University Islamic Azad, Tehran,
3 Assistant Professor, University Islamic Azad, Semnan
چکیده [English]

The Mongols began construction after the invasion of Iran and the initial destruction. And they formed their architecture in continuation of the architecture of the past, but with a higher height at the entrance. The beginning of cultural and economic relations between Iran and Europe was formed during this period. Political relations improved and trade between the Iilkhani and the Europeans flourished. This period coincided with the period of European Gothic architecture، Its main feature is the height in construction. Therefore, by examining and comparing two cases of Iilkhani mosques with two cases of Gothic churches by a qualitative comparative comparison method Studied the influence of Gothic architecture on the entrance architecture of Iilkhani mosques In this regard, after examining the role of cultural interactions between Mongols and Europeans and studying the entrances of mosques And churches and compare subscriptions and differentiate indicators It was observed that contrary to researchers' perceptions, the effects of this interaction in the field of architecture, especially in the formation of the entrance of the building has not been effective. And the theory of building elevation is still valid due to the creation of urban symbols and Thiol structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iilkhani architecture
  • Gothic architecture
  • cultural reflections
  • elevation.Higharchitecture