بررسی تاثیرسبک های تربیتی نوجوانان و جوانان بزهکار در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در کانون اصلاح و تربیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، حقوق گرایش جزا و جرم شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران (نویسنده مسئول).

2 کارشناسی ارشد، حقوق گرایش جزا و جرم شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

10.30495/jcm.2023.73031.1668

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تربیت خانوادگی نوجوانان و جوانان بزهکار در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در کانون اصلاح و تربیت (مورد مطالعه شهر یاسوج) است.
روش پژوهش: این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد نمونه آماری این پژوهش 120 نفر از نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت شهر یاسوج است که پرسشنامه محقق ساخت پیشگیری از وقوع و تکرار جرم و پرسشنامه سبک‌های فرزند پروری بامریند (1991) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری 25 SPSS و اسمارت PLS 3 صورت گرفته است
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ارتباط بین سبک‌های تربیتی سهل‌گیرانه و استبدادی با پیشگیری جرم و تکرار جرم ارتباط مثبت و مستقیم دارد در حالی که ارتباط بین سبک تربیتی قاطع با پیشگیری از جرم و تکرار جرم منفی و غیرمستقیم است
نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده از ضریب معناداری نشان ‌دهنده تأثیر معنادار سبک‌های تربیتی سهل‌گیرانه، استبدادی و قاطع با پیشگیری و تکرار جرم است. با توجه به اینکه رابطه غیرمستقیمی بین پیشگیری از جرم و ارتکاب جرم وجود دارد، بنابراین کانون اصلاح و تربیت در شهر یاسوج باید بر پرورش ذهنی نوجوانان تمرکز نموده و نتایج ارتکاب جرم به نوجوانان و تأثیر آن بر زندگی شخص نوجوان را به ‌صورت واقع‌بینانه تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between the educational styles of teenagers and delinquent youths in preventing the occurrence and repetition of crimes in the correctional center

نویسندگان [English]

  • mohammad diba 1
  • sanaz baradari 2
1 Criminal law and criminology, Islamic Azad University, Yasouj Branch, Iran
2 Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
چکیده [English]

The aim of the current research is to investigate the relationship between the educational styles of teenagers and delinquent youths in preventing the occurrence and repetition of crimes in the correctional center (case study of Yasouj city). This research was carried out by a survey method. The statistical sample of this research is 120 teenagers in the correctional center of Yasouj city. The researcher-made questionnaire for preventing the occurrence and repetition of crime and the parenting styles questionnaire of Bamrind (1991) were used.Data analysis was done using SPSS 25 and SmartPLS 3 statistical software.In the present study, Cronbach's alpha coefficient and composite reliability were used to measure the reliability of the questionnaires, and average variance index was used to measure the validity of the questionnaires, and Vagar'sFornell and Larcker's validity were used. The research findings indicate that the relationship between permissive and authoritarian parenting styles has a positive and direct relationship with crime prevention and recidivism, while the relationship between assertive parenting style and crime prevention and recidivism is negative and indirect.The results obtained from the coefficient of significance indicate the significant effect of permissive, authoritarian and decisive educational styles with the prevention and repetition of crime. Considering that there is an indirect relationship between the prevention of crime and the commission of a crime, therefore, the correctional center in Yasouj city should focus on the mental development of teenagers and realistically explain the results of committing a crime to teenagers and its impact on the life of a teenager.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational styles
  • teenagers and delinquent youth
  • prevention of occurrence and repetition of crime
  • center of correction and education