طراحی الگوی جامع هوش استراتژیک مدیران (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری) آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران.

2 استادیار رشته علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری) آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

10.30495/jcm.2023.72174.1654

چکیده

مقدمه و هدف: سازمان‌ها برای واکنش سنجیده و مناسب را در مقابل تغییر و تحولات محیطی نیاز به استراتژی هوشمندسازی استراتژیک دارند. مقاله حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری هوش استراتژیک مدیران دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران اجرا شده است.
روش: روش تحقیق به شیوه آمیخته بوده که بخش کیفی مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد و بخش کمی براساس مدل معادلات ساختاری بوده است. برای جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته از نظرات 12 نفر از مدیران و خبرگان دانشگاه آزاد اسلامی تهران و در بخش کمی از نظرات 210 از معاونین، مدیران و روسای ادارت دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران استفاده شد.
یافته‌ها: با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، 111مفهوم اولیه، 23 مقوله فرعی و در مرحله کدگذاری محوری، پیرامون 6 مقوله اصلی دسته بندی صورت گرفت و در بخش کمی نیز از نرم‌افزار Smart PLS جهت تایید مدل ساختاری استفاده شد.
نتیجه‌گیری: یافته‌ها حاکی از برازش مناسب الگوی هوش استراتژیک مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران بوده است. بدین معنا پیشنهاداتی نظیر اصلاح ساختار آموزش و پژوهش در دانشگاه به منظور نهادینه شدن مؤلفه‌های الگوی هوش استراتژیک و ...ارائه گردیده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a comprehensive model of managers' strategic intelligence (case study: Islamic Azad University of Tehran)

نویسندگان [English]

  • t j 1
  • Soghra Afkaneh 2
  • f n 3
1 Doctoral student in the field of Educational Sciences and Consulting (Management and Accounting), Islamic Azad, Roudhan Branch, Tehran, Iran.
2 Educational Sciences and Consulting (Management and Accounting), Islamic Azad, Roudhen Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Educational Sciences and Counseling (Management and Accounting), Islamic Azad University, Roudhan Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction and purpose: Organizations need a strategic intelligence strategy for a measured and appropriate response to environmental changes. The present article has been implemented with the aim of presenting the structural model of strategic intelligence of managers of Islamic Azad University of Tehran.
Method: The research method was mixed in that the qualitative part was based on foundational data theory and the quantitative part was based on the structural equation model. To collect data in the qualitative part with semi-structured interview method, the opinions of 12 managers and experts of the Islamic Azad University of Tehran were used, and in the quantitative part, the opinions of 210 deputy managers and heads of departments of the Islamic Azad University of Tehran were used.
Findings: Using the open coding technique, 111 primary concepts, 23 sub-categories, and in the central coding stage, were classified around 6 main categories, and in the quantitative part, Smart PLS software was used to confirm the structural model.
Conclusion: The findings indicate the appropriate fit of the strategic intelligence model of managers in the Islamic Azad University of Tehran. In this sense, suggestions such as reforming the structure of education and research in the university in order to institutionalize the components of the strategic intelligence model have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: strategic intelligence
  • foresight
  • system thinking
  • perspective