طراحی و تبیین مدل ارتقاء سلامت اداری در سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، رشته مدیریت گرایش، رفتار سازمانی، پردیس بین‌المللی ارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران .

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30495/jcm.2023.72814.1664

چکیده

هدف پژوهش: هدف اصلی، طراحی و تبیین مدل ارتقاء سلامت اداری در سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی کشور بود.
روش پژوهش: روش تحقیق کیفی و استراتژی پژوهش، داده بنیاد بود.
جامعه آماری: مشارکت‌کنندگان شامل اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد واحدهای مختلف در سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی کشور بودند.
روش نمونه‌گیری: روش نمونه‌گیری هدفمند و با منطق اشباع نظری تعداد 12 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه و شیوه تحلیل، کدگذاری باز بود.
یافته و نتیجه پژوهش: بر ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سطح سازمان‌های مناطق آزاد دو دسته عوامل موثرند. عوامل درون ‌سازمانی شامل: عوامل فردی (پایبندی به ارزش‌های دینی- اخلاقی، جامعه‌پذیری سلامت اداری، میزان ریسک‌پذیری و فرصت فساد، توجه به معیشت و مسائل مالی) و عوامل سازمانی (شفافیت، ساختار سازمان، نظام نظارت و کنترل، پاسخگویی، مدیریت منابع انسانی کارآمد، قانون‌ محوری، آموزش و توسعه فرهنگ دینی و اخلاقی، استقرار و توسعه سامانه‌های الکترونیکی) است. عوامل برون ‌سازمانی نیز شامل: ارتقاء امنیت در مناطق آزاد، ساماندهی مناطق آزاد، عوامل اجتماعی- فرهنگی، تنش‌زدایی سیاسی- قانونی و ثبات و پیوند با بازارهای بین‌المللی می‌باشد. با توجه به اینکه این سازمان‌ها از محورهای مهم توسعه کشور هستند و نبود سلامت اداری در آنها اثرات منفی زیادی ایجاد می‌کند، نیازمند توجه به ‌تمامی جوانب درون سازمانی و برون سازمانی است و نمی‌توان به یک و یا چند عامل در مبارزه با فساد بسنده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the administrative health promotion model in the organizations of free commercial and industrial zones of the country

نویسندگان [English]

  • mohsen hamidi 1
  • a n 2
  • h y 3
1 Department of Management of Aras International Campus of Tehran University, Tehran, Iran
2 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران، تهران، ایران.
3 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
چکیده [English]

The purpose of the research: The main purpose was to design and explain the administrative health improvement model in the organizations of free commercial and industrial zones of the country.
Research method: Qualitative research method and research strategy were the foundation.
Statistical population: The participants included board members, managers of various units in organizations of free trade zones, industrial countries.
Research method: 12 people were selected as a sample using the purposeful sampling method and theoretical saturation logic. The data collection tool was interview and the method of analysis was open coding .Findings and results of the research: two categories of factors are effective in improving administrative health and fighting corruption at the level of free zone organizations. Intra-organizational factors include: individual factors (adherence to religious-ethical values, socialization of administrative health, degree of risk-taking and opportunity for corruption, attention to livelihood and financial issues) and organizational factors (transparency, organization structure, monitoring and control system, accountability, human resource management) efficient, law-oriented, education and development of religious and moral culture, establishment and development of electronic systems). Extra-organizational factors also include: improving security in free zones, organizing free zones, socio-cultural factors, political-legal tension reduction and stability and connection with international markets. Considering that these organizations are one of the important axes of the country's development and the lack of administrative health in them creates many negative effects, it is necessary to pay attention to all internal and external aspects and one or more factors cannot be enough in the fight against corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative health
  • transparency
  • organizations of industrial free trade zones