ارائه الگوی فرهنگی توسعه حرفه‌ای دانشجو معلمان دردانشگاه فرهنگیان(مطالعه موردی:دانشجویان تربیت بدنی اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایران

3 مرکز تحقیقات طب ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران (نویسنده مسئول).

4 گروه علوم تربیتی، دانشگاه تریت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

10.30495/jcm.2023.72848.1665

چکیده

هدف پژوهش: یکی از بخش‌های مهم تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین، تربیت ‌بدنی است که به‌عنوان یک پدیده فرهنگی، به دلیل تنوع در کارکردها، اثرات متقابلی بر سایر پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی دارد. لذا این تحقیق باهدف طراحی چارچوب فرهنگی توسعه حرفه‌ای دانشجو معلمان تربیت‌بدنی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان انجام‌شد.
روش پژوهش: با استفاده از روش داده بنیاد و نظرخواهی از 15 نفر از خبرگان متشکل از اعضای هیئت ‌علمی و مدرسان پیشکسوت تربیت ‌معلم در سطح آموزش‌وپرورش و دانشگاه فرهنگیان و از طریق پرسشنامه باز و مرور بر متون و مطالعات داخلی و خارجی، مدل مفهومی تحقیق طراحی‌شد.
یافته‌ها: نتایج با بهره‌گیری از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 103 مضمون فرهنگی فرعی و 23 مضمون فرهنگی اصلی را شامل شد.
نتیجه‌گیری: عوامل مؤثر بر چارچوب فرهنگی توسعه حرفه‌ای دانشجو معلمان در قالب مؤلفه‌های علی (شرایط عمومی، مهارت، صلاحیت، ارزشیابی، مشارکت، دانش، شناخت نیازها، کارآموزی و برنامه درسی)، زمینه‌ای (جوسازمانی، شرایط اداری و سازمانی، ارکان)، مداخله‌گر (نقش دولت، تحقیق و توسعه، دوره‌های کوتاه‌مدت، دوره‌های کارآفرینی و دوره‌های دستیاری) و پیامدها (ویژگی‌های معلم دوره‌دیده و حرفه‌ای، تغییر الگوهای جذب، بهره‌گیری از تجربیات، سازندگی، اثربخشی، تدبیر و آینده‌نگری) در قالب یک الگوی پیشنهادی ارائه ‌شد تا دید گسترده‌تری برای سیاست‌گذاران این حوزه فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the Cultural Model of Professional Development of Sudent Teachers in Farhangian University (case study: physical education students)

نویسندگان [English]

  • mohammad khaki 1
  • shahram aroufzad 2
  • mina mostahfezian 3
  • mahdi Navid adham 4
1 Dept. of Physical Education & Sports Sciences, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Dept. of Educational Sciences, Farhangian University, Isfahan, Iran
3 Dept. of Physical Education & Sports Sciences, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
4 Dept. of Educational Sciences, Shahid Rajai Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the research: one of the important parts of education and training in the fundamental transformation document is physical education, which as a cultural phenomenon, due to its diversity in functions, has mutual effects on other cultural and social phenomena. Therefore, this research was conducted with the aim of designing a cultural framework for the professional development of student physical education teachers at Farhangian University of Isfahan province.
Research method: by using the foundation data method and asking opinions from 15 experts consisting of faculty members and veteran teachers of teacher training at the level of education and training and Farhangian University and through an open questionnaire and review of domestic and foreign texts and studies, a research conceptual model was designed.
Findings: The results included 103 secondary cultural themes and 23 main cultural themes using open, central and selective coding.
Conclusion: the factors affecting the cultural framework of the professional development of student teachers in the form of causal components (general conditions, skills, competence, evaluation, participation, knowledge, recognition of needs, internship and curriculum), contextual (organizational atmosphere, administrative and organizational conditions, pillars), The intervention (the role of the government, research and development, short-term courses, entrepreneurship courses and assistantship courses) and the consequences (characteristics of experienced and professional teachers, changes in recruitment patterns, benefit from experiences, creativity, effectiveness, tactfulness and foresight) were presented in the form of a proposed model to It provided a broader view for policy makers in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • student physical education teachers
  • cultural model of professional development
  • Farhangian University