جستاری بر پروسه جهانی سازی یا جهانی شدن با نگاهی بر تهدید یا فرصت بودن شکاف نسل‌ها در آموزه‌های جامعه شناسی جنایی و اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 سیدمحمّدرضا موسوی فرد استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

4 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، پیام نور ایلام، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران

10.30495/jcm.2023.74088.1678

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: عوامل مختلف در علوم انسانی نسبی‌اند و نمی‌توان به آنها نگاهی مطلق داشت؛ از این رو نگاه به تهدید یا فرصت بودن شکاف نسل‌ها نیز در پروسه جهانی شدن که بعداً به جهانی‌سازی تغییر رویه داد از این قاعده مستثنی نیست. این در حالی است که فضای مجازی دقیقاً با استعاره از وضعیت آنومی گونه که به تعابیر امیل دورکیم در جامعه شناسی جنایی بر می‌گردد می‌تواند هم تهدید و هم فرصت برای حکمرانی باشد. می‌تواند تهدیدی جدی برای ارزش‌ها و باروهای دینی و اجتماعی باشد، می‌تواند محملی برای گرایش نسل‌های مختلف به دین با توجه به ماهیت فطری گرایش انسان به معنویت باشد.
روش پژوهش: نگاهی توصیفی تحلیلی و روش اسنادی و کتابخانه‌ای می‌باشد.
یافته‌ها: نحوه آسیب شناسی و حکمرانی موضوع توسط حاکمیت در مدیریت این فرآیند اثر گذار است می‌تواند وجه تهدید یا فرصت بودن آن را تعیین نماید.
نتیجه گیری: اگر مدیریت صحیح صورت نگیرد حتی فرصت‌های جهانی شدن نیز بالقوه می‌تواند به عنوان تهدید فرهنگی و اجتماعی در نهایت شکاف نسلی (به معنای سیاسی امنیتی و دید حاکمیتی) را تعمیق بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research on the process of globalization or globalization Looking at the threat or opportunity of the generation gap in the teachings of criminal and Islamic sociology

نویسندگان [English]

  • Maryam Thabakh Hossaini 1
  • Seyed Mohammad Reza Mousavi Fard 2
  • Ali Dalfani 3
  • Mustafa Malaki 4
1 PhD student in criminal law and criminology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology,Semnan Branch. Islamic Azad University, Semnan.iran
3 Assistant Professor, Department of Islamic Jurisprudence and Law, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
4 Assistant Professor of Fiqh and Islamic Law Department, Payam Noor University, Ilam Province
چکیده [English]

Different factors in human sciences are relative and cannot be viewed as absolute; Therefore, looking at the generation gap as a threat or an opportunity in the process of globalization, which later changed to globalization, is not an exception to this rule. This is despite the fact that virtual space can be both a threat and an opportunity for governance, precisely with the metaphor of the anomie situation that goes back to the interpretations of Emile Durkheim in criminal sociology. It can be a serious threat to religious and social values and bulwarks, it can be a source for the tendency of different generations to religion considering the natural nature of human tendency towards spirituality. In this research, we are looking for: considering the position of the young generation in Islamic teachings, is the process of globalization a security threat or an opportunity for prosperity for Islamic societies, taking into account the variable of the generation gap? With a descriptive analytical view and documentary method, the findings lead us to the conclusion that: the way of pathology and governance of the issue by the government is effective in the management of this process, it can determine whether it is a threat or an opportunity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generation gap
  • culture
  • sociology
  • Islam
  • youth