طراحی مدل اخلاق حرفه ای اقتضایی، گامی به سوی رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

10.30495/jcm.2023.74149.1680

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: امروزه رفتارهای شهروندی سازمانی (فراتر از نقش) در کنار انجام وظایف رسمی از الزامات اساسی توسعه سازمان‌های دانشگاهی است. تحقق این رفتارها، مستلزم ارائه مدلی اقتضایی برای اخلاق حرفه‌ای است که نقش‌های رسمی و داوطلبانه کارکنان را جهت‌دهی نماید. شناسایی عوامل موثر در توسعه‌ی اخلاق حرفه‌ای و تعیین شاخص‌های سنجش رفتار شهروندی از الزامات اساسی پژوهش است.
روش‌ پژوهش: مقاله با رویکرد (توصیفی/تحلیلی)، روش‌شناسی (کمی/آماری)، تکنیک (پیمایش/میدانی) و ابزار پرسشنامه و تحلیل ‌آماره‌های توصیفی- استنباطی انجام شده است. جامعه آماری از بین رؤسای ادارات و کارمندان دانشگاه‌های دولتی در شهر تهران تعیین و با نمونه‌گیری تصادفی و در دسترس اجرا شده است.
یافته‌ها: نشان داد شش متغیر/عامل کلیدی از لحاظ معناداری، شاخص میانگین و ضریب همبستگی پیرسون رابطه معناداری در تبیین عامل اخلاق حرفه‌ای داشته‌اند. متغیرهای احساس عدالت سازمانی با (Beta) بتای استاندارد (14%)، وفاداری‌ ‌سازمانی (38%)، رغبت‌ سازمانی (11%)، احترام به همکاران (39%)، همدلی با کارکنان (36%)، مسئولیت‌پذیری اجتماعی (14%)، عامل اثرگذار و تعیین‌کننده در مدل اخلاق حرفه‌ای هستند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد برای تحقق رفتارهای شهروندی سازمانی، دستیابی به مدلی اقتضایی و مبتنی بر موقعیت‌ها‌ برای توسعه‌ی اخلاق حرفه‌ای در سازمان ضروری است. این مدل می‌تواند با سنجش متغیرها و شاخص‌های رفتار شهروندی، کدهای اخلاق حرفه‌ای را در سازمان، سنجیده و اندازه‌گیری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a contingent professional ethics model, a step towards organizational citizenship behavior

نویسندگان [English]

  • seyed behrad Razavi Alehashem 1
  • hassan payervand 2
  • Mohammad Mirzaei 2
1 محقق و پژوهشگر
2 university of Tehran
چکیده [English]

The purpose of the current research is to provide a contingent professional ethics model to realize organizational citizenship behaviors among university employees. Identifying effective variables in professional ethics and determining indicators of citizenship behavior are essential requirements. The research was carried out with descriptive quantitative method with field/survey technique and questionnaire tool and quantitative data analysis. The statistical population is among the heads and employees of public universities in Tehran, and sampling was done by snowball method and available among the university employees. The findings showed that 6 key variables/factors in terms of mean index, Pearson correlation coefficient, have a strong. organizational justice with standard beta (14%), organizational loyalty (38%), organizational desire (11%), respect for colleagues (39%), empathy with colleagues (36%), social responsibility (14%) They have a determining factor in the model of professional ethics. The results showed that for the realization of organizational citizenship behaviors, it is necessary to achieve a contingency model for the development of professional ethics. By measuring variables and professional codes, this model can determine and measure the indicators of citizenship behavior. meaningful relationship in determining professional ethics and are effective in it. In other words, organizational justice with standard beta (14%), organizational loyalty (38%), organizational desire (11%), respect for colleagues (39%), empathy with colleagues (36%), social responsibility (14%) They have a determining factor in the model of professional ethics. The results showed that for the realization of organizational citizenship behaviors, it is necessary to achieve a contingency model for the development of professional ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional ethics
  • organizational citizenship behavior
  • responsibility
  • organizational loyalty
  • sense of organizational justice