طراحی الگوی تحول فرهنگ سازمانی با رویکرد افزایش بهره‌وری برای نظام آموزش و پرورش ایران به شیوه ی نظریه ی زمینه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران.

2 استادیار گروه برنامه‌ریزی علوم اداری و مدیریت، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده، زنجان، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش، با هدف ،طراحی الگوی تحول فرهنگ سازمانی با رویکرد افزایش بهره وری برای نظام آموزش وپرورش ایران انجام شد.
روش پژوهش: در این پژوهش، روش پژوهش کیفی با رویکرد نظریه زمینه ای انجام شد.جامعه آماری پژوهش صاحب نظران آموزش وپرورش بودند که به صورت هدفمند برای مصاحبه انتخاب شدند.
یافته‌ها: در مرحله اول کدگذاری باز،334 مفهوم به دست آمد.داده های مرحله دوم کدگذاری باز،در قالب 229 مفهوم و53 مقوله عمده طبقه بندی شد.در مرحله کدگذاری محوری، در قالب کدگذاری نظری،11 مقوله نظری تعیین شد. سپس، برحسب ویژگیهای شرایطی، تعاملی/فرایندی و پیامدی طبقه بندی شد.در مرحله کدگذاری انتخابی، مقوله فرهنگ تعالی بخش،به عنوان مقوله مرکزی انتخاب شد.
نتیجه‌گیری: از نظر خبرگان آموزش و پرورش سازمان های بالنده وطلایه دار همواره در تلاش اند تا با ایجاد انگیزه،رفتارهای مطلوب، دستیابی به اهداف سازمانی،افزایش بهره وری و در نهایت نیل به تعالی از طریق ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب بهره جویند.الگوی طراحی شده در پژوهش حاضر،داری مفهومی پیچیده و چندبعدی است .این الگو در صورتی کارکرد مثبت خواهد داشت، که به صورت یک کلیت واحد به تمامی ابعاد آن به طور یکسان توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for the transformation of organizational culture with the approach of increasing productivity for the Iranian education system in the form of background theory

نویسندگان [English]

  • samira taremy 1
  • Mohammad Mojtaba Zadeh 2
  • massod moradi 3
1 Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University of Zanjan
2 Assistant Professor, Department of Administrative Sciences and Management Planning, Khodabandeh Branch, Islamic Azad University, Khodabandeh Branch - Iran. Email: m.mojtabazadeh@yahoo.com
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Zanjan University
چکیده [English]

Introduction & Objective: This study was conducted to design a model of organizational culture transformation with an approach to increase productivity for the Iranian education system.
Research Method: In this study, a qualitative research method was conducted with a grounded theory approach. The statistical population of the study was education experts who were purposefully selected for interview.
Results: In the first stage of open coding, 334 concepts were obtained. The data of the second stage of open coding were classified in the form of 229 concepts and 53 purposes from the first level. In the stage of activity coding, in the form of theoretical coding, 11 categories it placed. Then, according to the characteristics of the situation, interaction / process and consequence were classified. In the selection coding stage, the category of transcendent culture was selected as the destination of the center.
Conclusion: According to education experts, growing and talented organizations are always looking to create motivation, desirable behaviors, achieve the organization, increase productivity and ultimately achieve excellence by creating the desired organizational culture. Design pattern In the present study, it has a complex and multidimensional concept. This model has a positive function in the image, which as a whole pays attention to all its dimensions equally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evolution of organizational culture
  • productivity
  • education
  • contextual theory