تبیین رابطه بین عوامل توانمند سازی و قابلیت چابکی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد مدعو، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور فارس، مرودشت، ایران.

10.30495/jcm.2022.20701

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: توانمندسازی و چابکی کارکنان یکی از تکنیک‏های موثر برای افزایش بهره‏وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و توانای‏های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است. دلایل زیادی وجود دارد که توانمندسازی و چابکی با درگیرکردن و مشارکت کارکنان در کار، دستاوردهای مثبتی در عملکرد ایجاد می‏کند و این دستاوردها، تنها دلیل اجرای فرآیند گسترش توانمندسازی و چابکی در یک سازمان محسوب می‏شوند. توانمندسازی و چابکی کارکنان علاوه بر ایجاد احساس تعهد درونی نسبت به سازمان، موجب بهبود مستمر عملکرد و ارتقای بازده می‏شود، لذا هدف این پژوهش تبیین رابطه بین عوامل توانمند‏سازی و قابلیت چابکی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان در اداره پست شهر شیراز می‏باشد.
روش پژوهش: روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی ـ پیمایشی و از نوع همبستگی بوده و از نظر هدف کاربردی- توسعه‏ای است که داده‏ها به شیوه تحقیقات میدانی جمع‏آوری شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، عوامل توانمند‏سازی سازمانی بر عملکرد کارکنان با بارعاملی 752/0 و عوامل قابلیت چابکی سازمانی بر عملکرد کارکنان با بارعاملی 802/0 تاثیرگذاری معناداری دارد.
نتیجه‌گیری: با افزایش توانمندسازی و قابلیت چابکی کارکنان میزان عملکرد آنها افزایش پیدا خواهد کرد، اگر سازمانی فعال و پویا باشد، این پویایی از عملکرد کارکنان نشأت گرفته به عبارت دیگر اگر کارکنان در فعالیت‌هایشان انعطاف و سرعت نداشته باشند، نمی‏توانند پذیرای تغییرات پیش‌بینی نشده باشند بنابراین توانمندسازی و چابکی سازمان بر عملکرد کارکنان اثرگذار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the relationship between empowerment factors and organizational agility with employees' job performance

نویسنده [English]

  • Mohamad saeed mozafari mehr
Visiting Professor, Department of Management and Accounting, Faculty of Management, Payame Noor Fars University, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the relationship between empowerment factors and organizational agility with job performance of employees in Shiraz Post Office. The research method in this study is descriptive-survey and correlational in terms of applied-developmental purpose that the data were collected by field research. The statistical population of the present study includes the staff of Shiraz Post Office and a standard questionnaire was used to collect information. SMARTPLS software was used to analyze the data and test the research hypotheses. The results showed that organizational empowerment factors have a significant effect on employee performance with a factor of 0.752 and organizational agility factors on employees' performance with a factor of 0.802. This research also draws the attention of Shiraz Post Office managers to the need to use this method to identify, evaluate empowerment and organizational agility. Finally, according to the results, the need to create a cultural environment in human resource training to strengthen the values, capabilities, needs and mechanisms required by the organization and in accordance with the ethical charter of employees in order to empower and agility of the organization to be done. It itself increases the performance of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee empowerment
  • organizational agility
  • job performance of employees