رابطه بین مهارتهای مذاکره با نفوذ اجتماعی و موفقیت سازمانی کارکنان دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد بجنورد، بجنورد، ایران.

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد بجنورد، بجنورد، ایران (نویسنده مسئول).

10.30495/jcm.2022.20700

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: هدف کلی تحقیق حاضر تعیین رابطه مهارت‌های مذاکره بر نفوذ اجتماعی و موفقیت کارکنان می‌باشد.
روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه کارکنان اعم از زن و مرد تشکیل می‌دادند که تعداد آنها 75 نفر بود که به روش تمام شماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات سه پرسشنامه که شامل مهارت‌های مذاکره توسط پیره (1981) و پرسشنامه نفوذ اجتماعی یوکل (2003) و پرسشنامه موفقیت سازمانی مقیمی‌(1388) بودند. که ضریب پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89% و83% و 72% بود. برای توصیف داده‌ها از شاخص‌های آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، آزمون رگرسیون، آزمون فریدمن از نرم‌افزار spss 22 و لیزرل استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‏ها نشان داد بین مهارت‌ها و سبک‌های مذاکره با نفوذ اجتماعی و موفقیت سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بالاترین رتبه مربوط به مولفه سبک واقع‌گرایی و کمترین رتبه مربوط به مولفه سبک شهودی می‌باشد به این معنا که شاخص سبک واقع‌گرایی بیشترین اهمیت و سبک شهودی داده می‌شود.
نتیجه‌گیری: بنابراین به نظر می‌رسد هرچه سطح مهارت‌های مذاکره بیشتر  باشد سطح موفقیت سازمانی و نفوذ اجتماعی بیشتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between social influence and negotiation skills with organizational success

نویسندگان [English]

  • negar mafakheri 1
  • M S 2
1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
2 G
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between Negotiating skills On social influence and successfully of employees. The study population consisted of all employees, both male and female, their number was 75 In this study due to lack of population census method used. Data collected by questionnaires that included negotiating skills Piraeus (1981) and social influence Jucal questionnaire (2003) and organizational success by a resident questionnaire (1388) respectively. To describe the data of the statistical indicators such as frequency, mean, standard deviation and percent (in the form of tables and charts), and Kolmogorov-Smirnov test for normality of data and to make inferences from data, statistical tests including correlation test Pearson regression, Friedman test and software spss22. was used. The findings showed that between skills and negotiation styles to social influence and organizational success and there is a significant positive relationship. Therefore, it seems more and more negotiation skills and social influence will be greater levels of organizational success. The highest rank and the lowest rank of the component elements of realism style is intuitive style That realism style indicator in University PNU Bojnoord most important and the least important is intuitive style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negotiating skills
  • Social influence
  • Organizational success