طراحی و ارائه الگو جهت سنجش تاثیر توسعه صنعت نفت و گاز بر ابعاد فرهنگ عمومی (مطالعه موردی: عسلویه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، رشته مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

10.30495/jcm.2022.62108.1542

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: توسعه صنایع نفت و گاز در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) به صورت مضاعفی مواجهه با تحولات صنعتی را تجربه می‌نماید. توسعه صنعت نفت و گاز در این مناطق موجب گذر از یک جامعه سنتی به یک جامعه صنعتی گردیده است و تحولات وسیعی در ابعاد فرهنگی به جای گذاشته است. هدف اصلی این پژوهش طراحی و ارائه الگو جهت سنجش تاثیر توسعه صنعت نفت و گاز بر ابعاد فرهنگ عمومی‌در منطقه عسلویه می‌باشد.
روش پژوهش: برای سنجش و تعیین میزان اهمیت و اعتبار هر شاخص، الگوی پیشنهادی در اختیار خبرگان قرار گرفت. الگوی پیشنهادی با روایی بالا (8/92) به تائید خبرگان رسید. برای تجزیه و تحلیل داده‏‌ها و آزمون فرضیه‏‌های پژوهش از روش‏های آمار توصیفی و استباطی استفاده شده است.
یافته‏‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که میانگین متغیر ارزش‏های فرهنگی دارای تفاوت معنادار با میانگین مورد انتظار (فرضی) است (05/0 ≥ Sig). به عبارت دیگر از نظر جامعه آماری توسعه صنعت نفت و گاز موجب تضعیف ارزش‏‌های فرهنگی شده است. هم‌چنین میانگین متغیر فرهنگ خانوادگی و عناصر مادی فرهنگ دارای تفاوت معنادار با میانگین مورد انتظار (فرضی) است (05/0 ≥ Sig).
نتیجه‌گیری: توسعه صنعت نفت و گاز موجب تقویت فرهنگ خانوادگی و عناصر مادی فرهنگ گردیده است. در نتیجه بر اثر در هم آمیختگی صنعت و سنت نوعی گسست و تعارض فرهنگی مشاهده گردید. توسعه صنعت نفت و گاز موجب تغییرات گسترده‌ای در ارزش‏‌های فرهنگی، فرهنگ خانوادگی و عناصر مادی در منطقه عسلویه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Designing a model to evaulate the impact of oil and gas industry development on the dimensions of public culture (Case study: Assaluyeh)

نویسندگان [English]

  • mehdi pourali 1
  • Seyed Jamaluddin Tabibi 2
  • Ali Akbar Rezaie 3
1 PhD Student in Cultural Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Faculty member, Department of Health Management, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran
3 Faculty member, Department of Cultural Management, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The development of oil and gas industries in the Pars Special Economic Zone, Assaluyeh city will experience double exposure to industrial developments. The development of the oil and gas industry in these areas has provided the basis for the transition from a traditional society to an industrial and urban society, and in the process of transition, has left extensive changes in the cultural dimension. The main objective of this research is to design a model to evaluate the impact of oil-gas industry development on the dimensions of public culture in Assaluyeh zone. To measure and determine the importance and validity of each indicator, the proposed model was provided to experts. The proposed model with high validity (92/8) was approved by experts. In analyzing the data of this applied research, descriptive and inferential statistical methods have been used. The results showed that the mean of cultural values variable has a significant difference with the hypothetical or expected mean (Sig < 0.05).In other words, according to the statistical community, the development of the oil and gas industry has weakened cultural values. Also, the mean of family culture variable and material elements of culture have a significant difference with the hypothetical or expected mean (Sig < 0.05). As a result, due to the fusion of industry and tradition, a kind of cultural rupture and conflict was observed. The development of the oil and gas industry has caused extensive changes in cultural values, family culture and material elements in the Assaluyeh region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of oil and gas industry
  • public culture
  • cultural values
  • family culture
  • material elements of culture