تحلیل محتوای فرهنگی فیلم‌های اکران شده در جشنواره بین‌المللی فیلم رشد در سال 1397 (مورد مطالعه: جشنواره فیلم کودک و نوجوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: در این پژوهش، محتوای فرهنگی فیلم‏‏های اکران شده در جشنواره بین‏‏المللی فیلم رشد در سال 1397 تحلیل شده است. فیلم‏‏های مورد مطالعه، فیلم‏‏های برگزیده جشنواره فیلم کودک و نوجوان می‏‏باشند.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از حیث ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی (کمی- کیفی) است. ابزار جمع‏‏آوری اطلاعات با استفاده از روش اسنادی در قالب مطالعات کتابخانه‏‏ای و استفاده از سایت‏‏های معتبر که اقدام به انتشار مقالات و پژوهش‏‏ها در حوزه ادبیات موضوع دارند، انجام گرفته است. جامعه آماری فیلم‏‏های مورد مطالعه را فیلم‏‏های کودک و نوجوان تشکیل می‏‏دهد. بر همین اساس، فیلم‏‏های برای مخاطبین دوره‏‏‏‏های اول ابتدایی، دوم ابتدایی، اول متوسطه و دوم متوسطه انتخاب شده‏‏اند. جامعه آماری برای تحلیل کمی تحقیق و ارزیابی نمایش گویه‏‏های تحقیق در فیلم‏‏ها را داوران و صاحب‏‏نظران جشنواره بین‏‏المللی فیلم رشد تشکیل می‏‏دهند.
یافته‏‏ها: نتایج نشان می‏‏دهد که میانگین نظرات داوران در عوامل تربیتی، آموزشی، علمی و فرهنگی به ترتیب برابر 26، 28، 29 و 38 بوده است. لذا عامل فرهنگی در این فیلم‏‏ها بیشتر از موارد دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
نتیجه‏‏گیری: چهل و هشتمین دوره جشنواره بین‏‏المللی رشد توانسته است به طور قابل قبولی به نمایش شاخص‏‏های تربیتی، آموزشی، علمی و به ویژه فرهنگی در سینمای کودک و نوجوان پرداخته و دین خود را ادا نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Content Analysis of Films Screened at Roshd International Film Festival in 1397 (Case Study: Children and Adolescent Film Festival)

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Alavieh Noori 1
  • Abbasali Ghaiyoomi 2
2 cultural vice presidend
چکیده [English]

Abstract

Introduction & Objective: In this study, the cultural content of films screened at the Roshd International Film Festival in 1397 has been analyzed. The studied films are the selected films of the Children and Adolescent Film Festival.
Research Method: This research is applied in terms of purpose and in terms of nature and the method is descriptive-survey (quantitative-qualitative). Data collection tools have been done using the documentary method in the form of library studies and the use of reputable sites that publish articles and research in the field of literature. The statistical population of the studied films consists of children and adolescent films. Accordingly, films have been selected for the audiences of elementary and secondary school. The statistical population for quantitative analysis of research and evaluation of the research items screened in films is composed of reviewers and experts of Roshd International Film Festival.
Results: The results show that the average opinions of judges in educational, training, scientific, and cultural factors were 26, 28, 29, and 38, respectively. Therefore, the cultural factor has been considered more in these films than in other cases.
Conclusion: The 48th Roshd International Festival could show educational, training, scientific, and especially cultural indicators in children and adolescent cinema and perform its tasks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Cultural Factor
  • Roshd International Festival
  • Children and Adolescent Films