طراحی الگو بخش بندی فرهنگ سازمانی در انقلاب صنعتی نسل چهارم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دکترای مدیریت صنعتی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر (نویسنده مسئول).

2 دکتری مدیریت، پژوهشگر دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

3 کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

10.30495/jcm.2022.68714.1612

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: انقلاب صنعتی نسل چهارم یک سطح جدید از سازماندهی و کنترل زنجیره ارزش و چرخه عمر محصول است. این چرخه از ایده محصول شروع می‌شود، سفارش را به نمایش می‌گذارد و از طریق توسعه و تولید، تا رسیدن محصول به مشتری نهایی، گسترش می‌یابد و با بازیافت و به دست‌آوردن تمام خدمات حاصل می‌شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی انواع فرهنگ سازمانی و طراحی الگو بخش‌بندی فرهنگ سازمانی در انقلاب صنعتی نسل چهارم انجام شده است.
روش پژوهش: این پژوهش کاربردی- توصیفی در پارادایم تفسیرگرایی و با رویکردی آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. داده‌ها با استفاده از روش‌های مطالعه منابع دانشی موجود، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش‌نامه دلفی-فازی جمع‌آوری و با بهره‌گیری از روش‌های تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار و دلفی-فازی مثلثی تحلیل شدند. جامعه آماری پژوهش حاضر در هر دو بخش کمی و کیفی پژوهش، خبرگان مسلط به مباحث فرهنگ سازمانی و انقلاب صنعتی نسل چهارم بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند گزینش شده و تا رسیدن به اشباع نظری10 مصاحبه با خبرگان صورت گرفت. خروجی تحلیل محتوا به‌منظور بررسی روایی ابعاد و مؤلفه‌های استخراج شده در اختیار خبرگان گذاشته شد و جرح‌وتعدیل لازم صورت گرفت و پایایی خروجی تحلیل محتوا با روش هولستی سنجیده شد که ضریب آن 0.8 حاصل گردید.
یافته‌ها: نتیجه منجر به طراحی الگو بخش بندی فرهنگ سازمانی گردید. یافته‌ها نشان داد که 10 بعد کارکنان، رهبری، فناوری، نوآوری، رویکرد سازمانی، داده، ساختار سازمانی،دانش محوری، انسجام، استراتژی پویا و تفکر راهبردی مشخصه‌های فرهنگ سازمانی در انقلاب صنعتی نسل چهارم هستند. دو محور کلیدی انقلاب صنعتی نسل چهارم نیز نوآوری و فناوری شناسایی گردید.
نتیجه‌گیری: 4 نوع فرهنگ سازمانی منفعلانه، محافظه کارانه،مدگرایی و تحول آفرین در انقلاب صنعتی نسل چهارم شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing organizational culture segmentation pattern in the fourth generation industrial revolution

نویسندگان [English]

  • , Gholam Reza Tavakoli 1
  • mohammad mohammad zaheri, 2
  • Mohammad Mazahery Tari 3
1 Associate Professor Department of Industrial Management faculty member Malik Ashtar University
2 malek ashtar university
3 Graduated from Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The current research has been done by identifying the types of organizational culture and designing the division model of organizational culture in the fourth generation industrial revolution. This applied-descriptive work has been done in the paradigm of interpretive research and mixed research (qualitative-quantitative). The data were analyzed using the methods of studying existing knowledge sources, semi-structured interview and Delphi-phase questionnaire and using the methods of directional qualitative analysis and triangular Delphi-phase. The statistical population of the current research in both the quantitative and qualitative parts of this research were the experts on organizational culture and the fourth generation industrial revolution, which were conducted with the purposeful sampling method and 10 interviews were conducted until theoretical saturation was reached. The output of the content analysis was given to the experts to check the validity and the selected components, and necessary adjustments were made, and the reliability of the output of the content analysis was measured by the Holstein method, and its coefficient was 0.8. The result was the design of organizational culture segmentation model. The findings showed that 10 after that, leadership, technology, innovation, organizational, data, organizational structure, high status of knowledge and education, coherence, dynamic strategy and strategic thinking are the characteristics of organizational culture in the fourth generation industrial revolution. The two key axes of the fourth generation industrial revolution were identified as innovation and technology, and finally, four types of organizational culture were identified: passive, conservative, fashion oriented, and digital transformation in the industrial revolution of the generation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • organizational culture
  • fourth generation industrial revolution
  • industry 4.0