طراحی مدل بازاریابی اخلاقی متناسب با فرهنگ ملی در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی بین‌الملل(، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، اراک، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل بازاریابی اخلاقی در صنعت گردشگری بود، روش این پژوهش آمیخته اکتشافی و مبتنی بر روش کیفی – کمی با اولویت بخش کیفی بود. جامعه آماری در بخش کیفی نخبگان دانشگاهی و صنعت گردشگری در شهر شیراز با روش دلفی بود که تعداد آن 15 نفر و جامعه آماری در بخش کمی شامل استفاده کننده از خدمات گردشگری در شهر شیراز در سال 1397 که تعداد 257 نفر براساس فرمول کوکران انتخاب گردیدند.
نتایج کیفی نشان داد 12 عاملی اصلی عدالت؛ صداقت؛ رفاه؛ آزادی؛ عامل قانون؛ حقوق گردشگران؛ تعهدات اخلاقی؛ تعهدات اجتماعی؛ مسئولیت‌پذیری اجتماعی؛ پاسخگویی اجتماعی؛ نیت و انگیزه و محدودیت‌های مذهبی از نگاه خبرگان بر مدل بازاریابی اخلاقی در صنعت گردشگری اثر دارند و نتایج بخش کمی آن را مورد تایید قرار داد. براساس برازش مطلوب مدل طراحی شده، مدل ارائه شده ابزاری کارآمد در این زمینه است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل بازاریابی اخلاقی در صنعت گردشگری شهر شیراز به جهت ارائه مدلی برای ایجاد رضایت و وفاداری در بین گردشگران و نیز استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌های گردشگری این شهر می‌باشد.
روش پژوهش: این تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی است که هر دو روش کیفی و کمی را در بررسی مدنظر دارد اما به سبب ماهیت اکتشافی و تاکید ویژه بر مقوله شناسی، در درجه اول مبتنی بر روش اکتشافی و پس از آن کمی است، از همین رو تحقیق حاضر از نوع آمیخته اکتشافی است.
یافته‌ها: مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) بر خلاف روش کوواریانس محور فاقد شاخص‌های برازش مدل مبتنی بر کای دو جهت بررسی میزان مطابقت مدل نظری با داده‌های گردآوری شده می‌باشد. براساس بررسی در این زمینه بار عاملی در تمامی مقوله‌های اصلی و زیر شاخص‌های آن بالای 4/0 بود که نشان داد تمامی روابط معنادار و منطبق بر مدل است.
نتیجه‌گیری: سازمان و شرکت‌هایی که در فرآیند تجاری و برنامه بازاریابی خود از اصول و هنجارهای اخلاقی پیروی می‌کند می‌توانند رضایت و وفاداری مشتریان خود را به دست بیاورند که این امر نیز باعث سودآوری سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing ethical marketing model in tourism industry(Shiraz)

نویسندگان [English]

  • mehrnoosh khabiri 1
  • m r 2
  • Dr.ali Akhavan Ghannadi 3
2 Associate Professor, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor 18, full-time faculty of Naraq Branch. PhD in Media Management
چکیده [English]

The purpose of this study was to design an ethical marketing model in the tourism industry. The method of this research was a combination of exploratory and based on qualitative-quantitative method with qualitative priority. The statistical population in the qualitative section of academic elites and tourism industry in Shiraz was Delphi method with 15 people and the statistical population in the quantitative section included users of tourism services in Shiraz in 1397 where 257 people were selected based on Cochran's formula. .
Qualitative results showed 12 main factors of justice; Honesty; Welfare; the freedom; Law agent; Tourist rights; Moral obligations; Social obligations ; Social Responsibility; Social accountability; Religious intentions, motives, and restrictions, from the experts' point of view, affect the ethical marketing model in the tourism industry, and the results were partially confirmed. Based on the optimal fit of the designed model, the proposed model is an efficient tool in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ethical Marketing
  • tourism industry
  • Social responsibility
  • services
  • Ethical Commitments