بررسی رابطه بین نگرش به نوسازی و سبک زندگی در بین جوانان 18-35 سال شهر پلدختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی‌ ارشد رشته جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، بروجرد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: گرایش به نوسازی باعث بازاندیشی در حوزه‌ها مختلف خواهد شد. یکی از حوزه‌های که در تیرس این تغییرات قرار دارد، سبک زندگی می‌باشد. تحقیق حاضر در همین راستا و با هدف بررسی رابطه بین نگرش به نوسازی و سبک زندگی در بین جوانان انجام شده است.
روش پژوهش: این پژوهش، به روش پیمایشی و از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انجام‌گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه جوانان 18 تا 35 سال ساکن در شهر پلدختر (اعم از زن و مرد) بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر برآورد شده است. روایی تحقیق براساس روایی صوری تعیین شد و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد که میزان گرایش به نوسازی در سطح متوسط رو به بالایی قرار دارد. میزان دینداری به طور کلی متوسط رو به پایین است. میزان استفاده از موسیقی در جامعه مورد بررسی متوسط روبه بالا و به سمت موسیقی مدرن است. میزان مدرن بودن مدیریت بدنشان ضعیف، 1/44 درصد نیز متوسط و 9/32 درصد نیز اعلام کرده‌اند که میزان مدرن بودن مدیریت بدشان قوی است. یافته‌های استنباطی نشان می‌دهد که بین گرایش به نوسازی و میزان دینداری، مدیریت بدن، ذائقه موسیقایی و نحوه گذراندن اوقات فراغت همبستگی معناداری وجود دارد. بین گرایش به نوسازی و میزان دینداری رابطه معنادار منفی و معکوس و بین گرایش به نوسازی و مدیریت بدن، نحوه گذراندن اوقات فراغت و ذایقه موسیقایی رابطه معنادار مثبت و مستقیم وجود داشت.
نتیجه‌گیری: در مجموع براساس یافته‌های تحقیق و وفق نظر اینگلهارت می‌توان گفت که تغییرات انجام شده بیشتر ارزشی و گرایشی بوده است و سرعت آن تغییرات تدریجی بوده است. بر این اساس هرچقدر نگرش مثبت‌تری نسبت به نوسازی و توسعه وجود داشته باشد، پاسخگویان بدن خود را بیشتر مدیریت کرده، از موسیقی مدرن نیز بیشتر استفاده می‌کنند و تمایل بیشتری به اوقات فراغت مدرن از خود نشان داده‌اند و میزان دینداری در سطح پایین‌تری قرار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Attitude toward Renovation and Lifestyle in Young Python Girls aged 18-35

نویسنده [English]

  • sadegh motamedi
Master of Sociology, Islamic Azad university, Boroujerd Branch
چکیده [English]

Introduction & Objective of the research: The Attitude toward Renovation will cause rethinking in various fields. One of the areas in which these changes are taking place is lifestyle. The present study was conducted in this direction with the aim of investigating the relationship between aAttitude toward Renovation and lifestyle among young people.
Research Method: This research has been done by survey method and through stratified random sampling. The statistical population of this study includes all young people aged 18 to 35 years living in Poldakhtar city (both men and women) and the sample size is estimated to be 380 people using the Cochran's formula. The validity of the study was determined based on face validity and Cronbach's alpha was used to measure the reliability.
Findings: The findings of the present study show that the rate of Attitude toward Renovation is at a high to moderate level. Inferential findings show that there is a significant correlation between the tAttitude toward Renovation and the degree of religiosity, body management, musical taste and the way of spending leisure time.
Conclusion: In general, based on the research findings and according to Inglehart, it can be said that the changes made were more value-oriented and the pace of change was gradual. Accordingly, the more positive the attitude towards modernization and development, the more the respondents manage their bodies, use more modern music, and show a greater desire for modern leisure, and the degree of religiosity. It was at a lower level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude toward Renovation
  • lifestyle
  • body management
  • leisure
  • religiosity
دوره 16، شماره 55 - شماره پیاپی 55
اردیبهشت 1401
صفحه 105-117
  • تاریخ دریافت: 14 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 18 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 03 اسفند 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1401