بررسی رابطه بین سواد رسانه ای و نگرش به تغییر در فعالیتهای فرهنگی مرکز صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: سازمان‌های امروزی در محیطی مملو از تنش‌ها و تغییرات مداوم زندگی می‌کنند و برای بقا و استمرار فعالیت‌های فرهنگی خویش ناگزیر از پذیرش نگرش به تغییر هستند و لازمه این امر تقویت سواد رسانه‌ای است و لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سواد رسانه‌ای و نگرش به تغییر در فعالیت‌های فرهنگی مرکز صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری است.
روش پژوهش: روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارمندان صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری به تعداد 300 نفر تشکیل دادند که از این تعداد براساس فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری در دسترس, تعداد 168 نفر برای شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه سواد رسانه‌ای پرسشنامه استاندارد کارامان و کاراتاش (2009)، پرسشنامه نگرش به تغییر دانهام و همکاران (1989) بوده است. روایی صوری هر دو پرسشنامه توسط استاد راهنما و چند نفر از پاسخگویان تائید شد. پایایی پرسشنامه‌ها نیزبا استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 840/0 و 823/0 به دست آمد. جهت آزمون فرضیات پژوهش از نرم‌افزار SPSS (تجزیه و تحلیل آماری) و از جداول توصیفی شامل درصد و درصد تجمعی جهت توصیف متغیرهای کیفی و آزمون T مستقل و آموزن تحلیل واریانس ANOVA استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین سواد رسانه‌ای و نگرش به تغییر رابطه معنادار معکوس وجود دارد. همچنین بین بعد رفتاری نگرش به تغییر با سواد رسانه‌ای رابطه معنادار وجود دارد ولیکن بین بعد هیجانی و بعد شناختی نگرش به تغییر با سواد رسانه‌ای رابطه معناداری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: اگر مدیران بالا دستی خواهان تغییر نگرش در فعالیت‌های فرهنگی در سازمان صدا و سیمای استان چهار محال و بختیاری هستند تا مخاطب بیشتری را جلب کرده و حلقه ارتباطی خود را با جامعه مستحکم کنند، لازم است که سواد رسانه‌ای خود را ارتقا بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Media Literacy and Attitude to Change in Cultural Activities of Chaharmahal and Bakhtiari Broadcasting Center

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Sadeghi 1
  • abbas ghadamini 2
1 Assistant Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran. (Author)
2 Ph.D. Student, Cultural Managementof Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between media literacy and attitudes toward change in cultural activities of Chaharmahal and Bakhtiari Broadcasting Center in a descriptive correlational manner. The statistical population of the study consisted of all employees of Chaharmahal and Bakhtiari Broadcasting Center with 300 people, of which 168 people were selected to participate in the present study based on the Cochran's formula and the available sampling method. The data collection tool was the Media Literacy Questionnaire of the Karaman and Karatash Standard Questionnaire (2009); The formal validity of both questionnaires was confirmed by the supervisor and several respondents. The reliability of the questionnaires was obtained using Cronbach's alpha coefficient of 0.840 and 0.8238, respectively. . To test the research hypotheses, SPSS (statistical analysis) software and descriptive tables including percentage and cumulative percentage were used to describe qualitative variables and independent T-test and ANOVA analysis of variance analysis. The findings showed that between media literacy and There is a tendency to change the meaning of reverse. There is also a significant relationship between the behavioral dimension of attitude to change and media literacy, but there is no significant relationship between emotional and cognitive dimension of attitude to change and media literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy
  • Attitude to Change
  • Cultural Activities
  • Broadcasting