«رابطه مدیریت دانایی و سواد رسانه ای با کنترل ابعاد یادگیری سازمان های رسانه ای» «مطالعه موردی شبکه 4 سیما»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته‌ی دکتری، رشته مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دکترای مدیریت، هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دکترای اقتصاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

4 دکترای مدیریت آموزش عالی، هیئت علمی پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات

چکیده

با توجه به سیر تحولات در دنیا و گذر از جامعة اطلاعاتی و ورود به عصر جامعـة دانـایی، افـزایش سـوادرسانه ای کارکنان با ابعاد یادگیری از جمله الزامات سازمان های رسانه ای برای تحقق جامعة دانایی محور است. در این راستا مدیریت دانایی پدید آمده و این پرسش مطرح شده که سازمان یادگیرنده چه سازمانی و دارای چه ویژگی‌هایی است. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت دانایی و سواد رسانه‌ای مبتنی بر ابعاد یادگیری در سازمان‌های رسانه‌ای (شبکه 4 سیما) با کنترل ابعاد یادگیری در سازمان به صورت میدانی به روش پیمایشی با تجزیه تحلیل توصیفی از نوع همبستگی تبیین آن انجام شد. نمونه آماری این تحقیق 162 نفر از کارکنان شبکه 4 بوده‌اند. این نمونه با روش تصادفی به صورت سیستماتیک از فهرست کارکنان شاغل در این شبکه انتخاب شده‌اند. پرسشنامه‌های مورد استفاده تلفیقی از پرسشنامه‌ استاندارد و محقق ساخته در سه مولفه عنوان پژوهش بوده است. مؤلفه‌های مورد بررسی مدیریت دانایی، سواد رسانه‌ای و یادگیری سازمانی است؛ پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مؤلفه‌های ذکر شده مقدار 9218/0به دست آمده است. داده ها بااستفاده از روش های آمارتوصیفی و استنباطی موردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند.مؤلفه‌های مدیریت دانایی، سواد رسانه‌ای با کنترل یادگیری سازمانی در رسانه ملی رابطه معنی‌داری در سطح 1درصد وجود دارد. بین مدیریت دانایی و سواد رسانه‌ای رابطه مستقیم ومعنی‌داری وجوددارد؛ به گونه‌ای که کاربرد مدیریت دانایی در رسانه ملی سبب افزایش سواد رسانه‌ای با توجه به ابعاد یادگیری سازمانی، درسازمان صدا و سیما شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between knowledge management and media literacy with controlling the dimensions of media organization learning (Case study Channel 4 in IRIB)

نویسندگان [English]

  • Behzad Asemannasab 1
  • m gh 2
  • m r 3
  • a s 4
1 System Expert، irib
2 PhD in Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran. (Author)
3 PhD in Economics, School of Management and Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
4 PhD in Higher Education Management, Faculty of Statistical Research and Information Technology
چکیده [English]

Regarding the evolution of the world and the transition from the information society to the era of the knowledge society, increasing staff literacy is one of the requirements of media organizations for the realization of a knowledge-based society. In this regard, knowledge management has been emerged and the question is raised that "what is a learning organization and what are its characteristics?" Therefore, the present study was carried out by surveying the knowledge management based on the cultural dimensions in media organizations (a case study of Channel 4 at IRIB) in a field survey using a correlation analysis and its explanation in the statistical population of employees at IRIB in Tehran. The sample of this study was 162 employees of Channel 4 at IRIB. This sample is systematically selected from the list of employees at IRIB randomly. Questionnaires used in this research were a combination of a standard questionnaire and a researcher made questionnaire. The components of knowledge management and media literacy, and systematic thinking , Cronbach's alpha calculated for the components listed is 0.9218. The results show that there is a meaningful relationship between knowledge management components and cultural dimensions in the IRIB at the level of 1%. In general, between the knowledge management index and the cultural dimensions of national media (IRIB) has a direct and meaningful relationship, so that the use of knowledge management has increased the attention to cultural dimensions at IRIB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Media literacy
  • media organizations
  • IRIB
  • cultural dimensions