بحران هویّت و مصرف گرایی در نسل جوان پژوهشی در مدارس دخترانه متوسطه جامعه شهری اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: مصرف‌گرایی و بحران هویت در واقع یکی از مولفه‌های مشترک و مهم دوران مدرن و پست مدرن شده است. این مقاله با هدف تحلیل و کالبد شکافی موضوع و ارتقاء دانش علمی‌کنشگران حوزه فرهنگی جامعه به ارتباط مصرف‌گرایی با بحران هویت در مدارس دخترانه متوسطه می‌پردازد.
روش پژوهش: کار مطالعاتی با مباحث مفهومی ‌و بنیادی مختصر و روش پیمایشی، ابزار پرسش‌نامه و نمونه‌گیری خوشه‌ای در میان 356 نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 1 اراک در سال 1397 انجام شد.
یافته‌ها: میان کالاهای مصرفی حامل نمادهای موثر، نگرش مثبت به استفاده از کالاهـای مصرفی و استفاده از رسانه‌های جمعی)، و گرایش به فرهنگ مصرف (غیرایرانی) با وقوع بحران هویت در بین دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه جامعه شهری اراک رابطه معناداری وجود دارد. مصرف کالاها و سبک زندگی جدید برای فرد در حال هویت‌یابی؛ و عملکرد رسانه‌ها به مخاطب خود این گونه القاء می‌کند که ارزشمند بودن در گرو استفاده از این و آن کالا یا محصول مصرفی جدید است. بی‌ثباتی و کثرت در تنوع کالاها و نمادهای مصرفی در چالش با موج هژمونی جامعه مدرن، زمینه‌ی مهم بحران هویت نسل جوان دانش‌آموزی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The identity crisis and consumerism in the younger generation Research in high school girls Arak Urban Society

نویسنده [English]

  • farhad Emamjome
Reserch group ;Institute of Cultural Studies, Central Organization of Islamic Azad University
چکیده [English]

Consumerism and the identity crisis have in fact become one of the common and important components of the modern and postmodern era. This article aims to analyze and disseminate the subject and to promote the scientific knowledge of cultural activists of the society in relation to consumerism and identity crisis in high school girls. The study was conducted with brief conceptual and conceptual discussions and survey method, questionnaire and cluster sampling among 356 female high school students in Arak District in2018. Results: Among consumer goods bearing effective symbols, a positive attitude toward the use of consumer goods, and There is a significant relationship between the use of mass media, and the tendency to (non-Iranian) culture of identity crisis among female high school students in Arak. The consumption of new goods and lifestyles for the person being identified; and the performance of the media induce the audience to value the use of this and that new consumer product or product. The instability and multiplicity of consumer goods and symbols in the challenge of the hegemony of modern society has become an important ground for the identity crisis of the young generation of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass media
  • consumer goods
  • consumer culture
  • crisis
  • identity