تاثیر ارزش های فرهنگی بر رفتارهای انحرافی در محیط کاراز طریق سرمایه های روان شناختی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول).

3 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: رفتارهای انحرافی در محیط کار عواقب گسترده‌ای در همه سطوح سازمان از جمله فرایندهای تصمیم‌گیری، کاهش بهره‌وری وافزایش هزینه‌های مالی به دنبال خواهد داشت. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر ارزش‌های فرهنگی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق سرمایه‌های روان‌شناختی و سرمایه اجتماعی است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد اصفهان به تعداد660 تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 244 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد ارزش‌های فرهنگی ‌هافستد (2001) و پرسش‌نامه استاندارد رفتارهای انحرافی در محیط کار بنت و رابینسون (1992) و پرسش‌نامه تعارض سرمایه اجتماعی ناهاپیتوگوشال) 1998) و پرسشنامه استاندارد سرمایه‌های روان‌شناختی لوتانز و همکاران (2007)، بودند که روایی پرسشنامه‌ها براساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب‌نظران، صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسشنامه‌ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب (88/0) ،(85/0)، (88/0) و (87/0) برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام گرفت.
یافته‌های پژوهش: نتایج تحقیق نشان داد که ارزش‌های فرهنگی از طریق سرمایه‌های روان شناختی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر  65/0- است و از طریق سرمایه اجتماعی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 75/0- است و هم‌چنین ارزش‌های فرهنگی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 55/0- است.
نتیجه‌گیری: ارزش‌های فرهنگی از طریق سرمایه‌های روان شناختی و سرمایه اجتماعی باعث کاهش رفتارهای انحرافی در محیط کار می‌شود و منجر به افزایش بهره‌وری در دانشگاه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Cultural Values on Deviant Behaviors in the Karaz Environment through Psychological Capital and Social Capital (Case Study: Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan))

نویسندگان [English]

  • abbas ghadamini 1
  • reza Ebrahimzadeh Dastjerdi 2
  • Ali Reza Ebrahimpour 3
1 Ph.D. Student, Cultural Managementof Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran
2 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor of Facuty Management South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the impact of cultural values ​​on deviant behaviors in the workplace through psychological capital and social capital. The present study is applied in terms of purpose and in terms of how to collect descriptive information of correlation type. The statistical population of the present study consisted of 660 employees of the Islamic Azad University of Isfahan. 244 people were selected as a sample through Cochran's sampling formula through stratified sampling method appropriate to the volume. And Bennett and Robinson (1992) Standard Workplace Deviant Behavior Questionnaire (Nahapitogoshal Social Capital Conflict Questionnaire (1998), and Lutans et al.'s (2007) Standard Psychological Capital Questionnaire, whose content validity was based on content validity with Using the opinions of experts, formality based on the views of a number of statistical and structural populations were examined by factor analysis method and after the necessary terms validity was confirmed and on the other hand the reliability of the questionnaires by Cronbach's alpha method (88/88) respectively. 0), (0.85), (0.89) and (0.81) were estimated. Data analysis was performed at the inferential level, including structural equation modeling. The results showed that cultural values ​​have a negative and significant effect on deviant behaviors in the workplace that the coefficient of this effect is -0.55

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural values
  • deviant behaviors in the workplace
  • psychological capital
  • social capital
قائد امینی‌هارونی، عباس، عبدی، حمیرا، فتحی‌پور، میثم (1398). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با بهره‌وری کارکنان در استانداری اصفهان. مجله مطالعات پژوهشی در مهندسی صنایع و مدیریت، سال 2، شماره 24.
گل‌پرور و حیدریان (1396). نقش تعدیل کننده ارزش‌های فرهنگی در رابطه عدالت با رفتارهای انحرافی، فصلنامه راهبرد فرهنگ، دوره 10، شماره 40.
گل‌پرور، محسن (1394). رابطۀ ایده‌آل‌گرایی، نسبیت‌گرایی، ماکیاولیسم و ارزش‌های فرهنگی با رفتارهای غیراخلاقی (مطالعۀ موردی یکسازمان دولتی). فصلنامه جامعه پژوهشی فرهنگی، سال 6، شماره 24.
یزدانی، نرجس، خوراکیان، علیرضا، رحیم‌‌نیا، فریبرز (1396). تأثیر پایبندی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار در پرتو تعلق خاطر کاری و سرمایه‌های روان‌شناختی، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، سال ،، شماره 31.
کاملی، علیرضا، یزدانی، حمیدرضا، نیکخواه کیارمش، روح‌الله، هژبرافکن، حسن (1395). تأثیر رهبری اصیل بر رفاه کارکنان و رفتارهای انحرافی با میانجی‌گری سرمایه روان‌شناختی، مطالعات رفتار سازمانی، سال 5، شماره 2.
 
Appelbaum, H. Laconi. Matousek (2007). Positive and negative deviant workplace behaviors: Causes, impacts and solutions, Corporate governance international journal of business in society, Vol 7, No 5.
Aycan, Z (2005). The interface between cultural and institutional / structural contingencies in human resource management, International Journal of Human Resource Management.
Bennett, R. J and Robinson, S. L (2000). Development of a measure of workplace deviance. J. Appl. Psychol.
Bolino, M. C, Turnley, W. H & Bloodgood, J. M (2002). Citizenship behavior and the creation of social capital in organizations. Academy of management review.
Bordia, P, Restubog, S & Tang, R (2008). When employees strike back: investigating mediating mechanisms between psychological contract breach and workplace deviance. Journal of Applied Psychology.
Chen, Chi-Ting. Hsin-Hui Sunny Hu. Brian King) 2018). Shaping the organizational citizenship behavior or workplace deviance: Key determining factors in the hospitality workforce. Journal of Hospitality and Tourism Management 35.
Ghasemzadeh, Abolfazl. Taghi Zavvar1, Adibeh Rezaei (2015). Impact of Psychological Capital and Social Capital on the Job Stress and Deviant Behaviors in Clinical Staff. International Journal of Hospital Research.
Gun- Sang Lee, Trimi -Silvana, Changsoo Kim (2014). The impact of cultural differences on .08 technology adoption, journal of word business 48.
Hofstede, G (2011) Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. Online readings in psychology and culture 2.
Kalemci, R.A, Kalemci-Tuzun, I and Ozkan-Canbolat, E (2019). Employee deviant behavior: role of culture and organizational relevant support, European Journal of Management and Business Economics, Vol. 28 No. 2.
Kateb, G.A, Swies, R, Obeidat, B and Maqableh, M (2014). An investigation on the critical factors of information system implementation in Jordanian information technology companies, European Journal of Business and Management.
Khalil, O; Claudio, A; Selim, A (2006). Knowledge Management: The case of the Acushnet company, SAM Advanced Management Journal.
Leana, C. R & Pil, F. K (2006). Social capital and organizationalperformance: evidence from urban public schools, Organization Science, Vol 17(3).
Litzky Barrie E, Eddlestone Kimberly A, Kidder Deborah L (2006). The Good, the Bad, and the Misguided: How Managers Inadvertently Encourage Deviant Behaviors, Academy of Management Perspectives.
Luthans, F, Youssef, C. M & Avolio, B. J (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge, New York, NY: Oxford University Press.
Luthans, F (2002). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological strengths. The Academy of Management Executive.
Luthans, F & Avolio, B. J (2009). The point of positive organizational behavior, Journal of Organizational Behavior 30(2.
Luthans F, Youssef CM )2004(. Human, social, and now positive psychological capital management in people for competitive advantage. Organ Dyn.
Milikic, B (2009). The influence of culture on human resources management processes and practices: the propositions for Serbia, Economic Annuals.
Nazri Baharom, Mohd, Mohd Dino Khairi Bin Sharfuddin and Javed Iqbal (2017). A Systematic Review on the Deviant Workplace Behavior. Review Pub Administration Manag, an open access journal.
Neves, P; Story, J (2013). Ethical leadership and reputation: Combined indirect effects on organizational deviance, Journal of Business Ethics.
Schaufeli, W & Salanova, M (2007). Work engagement, Managing social and ethical issues in organizations.
Sun, T, Zhao, X. W, Yang, L. B & Fan, L. H (2011). The impact of psychological capital on job embeddedness and job performance among nurses: A structural equation approach, Journal of advanced nursing.
Tyler, T.R, Lind, E.A and Huo, Y.J (2000). Cultural values and authority relations: the psychology of conflict resolution across cultures, Psychology, Public Policy, and Law