شناسایی و رتبه‌بندی صفات برجسته رهبری در آموزه‌های فرهنگی کوروش کبیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، نراق، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: عظمت ایران در دوران هخامنشی، نشانگر آن است که در آن دوران، سیستم مدیریتی سرآمدی وجود داشته است. پژوهش حاضر با هدف، شناسایی و رتبه‌بندی صفات برجسته رهبری در آموزه‌های فرهنگی کوروش کبیر صورت گرفته است.
روش پژوهش: در تحقیق حاضر روش پژوهش، تلفیقی کیفی- کمی (دلفی-تاپسیس) می‌باشد.
جامعه آماری: جامعه آماری، کلیه خبرگان مدیریتی واجد شرایط در دانشگاه‌های کشور است که 13 خبره از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی گلوله برفی انتخاب شدند.
روش انجام پژوهش: با توجه به پیش فرض‌ موجود اجزاء عام سه گانه رهبری، 128 آموزه استخراج گردید که 30 آموزه آن مربوط به صفات رهبری بود. روایی پرسشنامه دلفی توسط خبرگان انتخابی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ 961/0، تایید شد. برای اجماع نظر خبرگان، از تکنیک دلفی سه مرحله‌ای در نرم‌افزار Excel استفاده شد که در مرحله پایانی، عوامل تایید شده توسط 75 درصد خبرگان مشخص گردید.
یافته و نتیجه پژوهش: براساس نتایج حاصله در حوزه صفات رهبری، 8 صفت، «مهم» تشخیص داده شد که در بین آنها صفات «درستکاری رهبری»، «خویشتن‌داری و صبر»، به ترتیب، حائز بالاترین و کمترین رتبه بود و براساس یافته‌های تحقیق، پیشنهاداتی نیز ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of outstanding leadership attributes in Cyrus the Great's cultural teachings

نویسنده [English]

  • enayat allah aghaei
FACULTY OF ISLAMIC AZAD UNIVERSITY NARAGH BERANCH
چکیده [English]

The greatness of Iran during the Achaemenid period indicates that there was an excellence in management at that time. Knowing and presenting success stories of leadership is a must have for the success of today's executives. This research has been conducted with the aim of identifying and rating leading leadership attributes in Cyrus the Great's cultural teachings. Using the Qualitative-Quantitative Compilation (Delphi-Topsis) method, and according to the existing prescriptive components of the triple leadership, 128 doctrines were extracted.
The snowball method was used to access the number of authorized samples from the community of experts, and the verification of extraction variables in the Delphi questionnaire was carried out using experts' opinion and its validity was confirmed by professors and management, cultural and historical experts. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha of 0.961. To reach the consensus of 13 experts, a three-step Delphi technique was used. In the final stage, factors confirmed by 75% of the experts identified 8 variables as "important" in the field of leadership attributes. The results show that "leadership integrity", "restraint" and "patience" are respectively the highest and lowest rank among the eight preferred leadership attributes, and suggestions were also presented based on research findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership
  • Leadership teachings
  • Leadership attributes
  • Leadership Integrity
  • Cyrus the Great