تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت با میانجیگری سیستم های حسابداری مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروز کوه، فیروزکوه، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: یکی از مباحث اصلی و نوین رفتار سازمانی که در رشد و بهبود بهره‌وری و کارآیی سازمان‌ها با اهمیت تلقی می‌شود فرهنگ سازمانی می‌باشد. از این‌رو هدف اصلی پژوهش بررسی و تعیین میزان تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرا تهران با در نظر گرفتن سیستم‌های حسابداری مدیریت به عنوان متغیر میانجی می‌باشد.
روش پژوهش: از نظر منطق اجرا، قیاسی- استقرایی. از نظر بعد زمانی، مقطعی یک نقطه‌ای. از نظر نتیجه اجرا، کاربردی. از نظر فرایند اجرا، کمی‌ و از نظر هدف پژوهش، توصیفی پیمایشی می‌باشد.
داده‌های مورد نیاز این پژوهش با بکارگیری ابزار پرسشنامه استاندارد کامرون و کوئین (سال 2006) جمع‌آوری شده است که ابتدا اعتبار محتوای پرسشنامه توسط استاد راهنما و تنی چند‌ از ‌خبرگان و با استفاده از شاخص‌ محتوا (CVR) مورد تأیید قرار گرفته ‌است و پس از اجرای اولیه آزمون پایایی بازآزمایی با آلفای کرونباخ بررسی و پس از اجرای اصلی بر روی نمونه نیز روایی همزمان، روایی تشخیصی از معیار فورنل و لارکر براساس میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و پایایی مرکب (CR)، روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده ‌شده ‌است و با استفاده از مدل معادلات ساختاری با بکارگیری نرم‌افزار لیزرل بررسی و تحلیل شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد و این اثر با میانجیگری سیستم‌های حسابداری مدیریت افزایش می‌یابد. نتایج این پژوهش، ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی و سیستم‌های حسابداری مدیریت را جهت رشد و بهبود عملکرد ایجاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Organizational Culture on Corporate Performance by Mediating Management Accounting Systems

نویسندگان [English]

  • donya Ahadian poor parvin 1
  • neda hejazi farahmand 2
  • m a 3
1 Department of Accounting, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Accounting, Tehran Gharb Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Organizational culture is a topic that has recently become the subject of managerial knowledge and the sphere of organizational behavior. Nowadays, organizational culture is becoming increasingly important and one of the main issues in the growth and improvement of organizations' productivity and efficiency. Companies' performance is largely determined by existing culture.
Hence, the main objective of this research is to examine the impact of organizational culture on the financial performance of the organization by mediating the management accounting system that describes the variability of the dependent variable of the organization's performance. The variable management accounting system and organizational culture as variable variables Independent.
The research method is based on the logic of deductive-inductive implementation. In terms of point-of-section time dimension, in terms of the result of applied implementation, quantitative and qualitative research is descriptive in terms of the purpose of the research.
The data were collected through a questionnaire which is a criterion for calculating the variables. First, The consent validity of the questionnaire was cheeked by the supervisor and some domain experts vsing CVR criteria index. After the initial administration test-stability reliability was estimated via Cronbach’s alpha formula . then concurrent validity was calculated during the main administration. Finally the discriminate validity was estimated using AVE , CR and Confirmatory factor analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • Corporate performance
  • Management accounting system