بررسی رابطه تناسب شغل و شاغل و تأثیر آن بر بهبود عملکرد سازمانی (دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بجنورد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌‌واحد بجنورد، بجنورد، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌‌واحد بجنورد، بجنورد، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تناسب شغل شاغل و تأثیر آن بر بهبود عملکرد سازمانی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد بجنورد به تعداد 130 نفر بودند که به روش سرشماری کلیه کارکنان انتخاب شدند.
روش پژوهش: جهت جمع‌آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها برای متغیرهای تناسب شغل – شاغل و بهبود عملکرد کارکنان پرسشنامه‌های محقق ساخته بود که روایی محتوایی پرسشنامه‌های مذکور به تایید استاد راهنما رسید و پایایی پرسشنامه‌های مزبور به ترتیب 803/0 و 816/0 بدست آمد که نشان دهنده اعتبار و پایایی بالای پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، رسم نمودار و محاسبه شاخص‌های تمرکز می‌انگین و میانه) و برای بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار لیزرل نسخه 8/8 استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج مدل ساختاری نشان داد تناسب بین دانش شغلی، مهارت شغلی و توانایی شغلی کارکنان و دانش مورد نیاز برای انجام شغل بر بهبود عملکرد سازمانی در سطح کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌‌شهرستان بجنورد تاثیر مثبت و معنادار دارد.
نتیجه‌گیری: با افزایش میزان تناسب شغل – شاغل عملکرد کارکنان نیز بهبود می‌‌یابد. از آن جایی که انجام دادن کار در قالب شغل، شکل گرفته و متصور مـی‌شـود، لازم است ویژگی‌های یک شغل در ارتباط با ویژگی‌هـای شـاغل سـنجیده و لحـاظ شـود، بایـد شغل و مرحله‌های انجام آن را به خوبی شـناخت و بـه تجزیـه و تحلیـل شـغل توجـه کـرده، در گام بعدی شغل را طراحی کرد و افراد متناسب با هر شـغل را در پـست و شـغل لازم، بـه کار گمارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Job and Job Proportion and Its Impact on Organizational Performance Improvement (Islamic Azad University of Bojnourd)

نویسندگان [English]

  • elham firozeh 1
  • Roya Afrasiabi 2
1 PhD Student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Bojnourd Unit, Bojnourd, Iran.
2 Assistant professor in Training science in Islamic Azad university of Bojnord, Bojnord, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the relationship between employee job fit and its impact on organizational performance improvement. The statistical population of the study consisted of all employees of Islamic Azad University of Bojnourd with 130 persons selected by census method. Library and field methods were used for data collection. Data were collected using job-occupation fit and employee performance improvement questionnaires. A score of 0 indicates high reliability and validity of the questionnaire. Descriptive statistics (frequency distribution, graph plotting and mean and median concentration indices) were used for data analysis, and Structural Equation Method (SEM) using LISREL version 8.8 was used to analyze and analyze the research hypotheses. The results of the structural model showed that the relationship between job knowledge, job skills and job ability of the staff and the knowledge required to perform the job had a positive and significant effect on improving organizational performance at the staff level of Islamic Azad University of Bojnourd. Hence, as employee-to-employee proportion increases, employee performance also improves. Since doing a job in the form of a job is conceived and understood, the characteristics of a job need to be measured and taken into account, the job and its stages should be well understood and job analysis taken into account. , Designed the next step for the job, and put people fit for each job into the necessary positions and jobs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Knowledge
  • Job Skills
  • Job Ability
  • Job Proportion - Employee