.بررسی رابطه بین مدیریت دانش با هوش سازمانی و چابکی سازمان در بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز محمودآباد واحد نور، مازندران، ایران (نویسنده مسئول).

2 گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز محمودآباد واحد نور، مازندران، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی مرکز محمودآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، محمودآباد، ایران hamzehali.ansari1967@gmail.com

چکیده

هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش با هوش سازمانی و چابکی سازمان در مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده است.
روش پژوهش:این تحقیق بر حسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی و از گروه پیمایشی، همبستگی می‌باشد.
جامعه آماری:جامعه آماری آن، کلیه مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 86 نفر انتخاب شدند.
روش انجام پژوهش: در پژوهش حاضر، برای گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. در روش کتابخانه‌ای (شامل حضوری و دیجیتالی) با استفاده از ابزار فیش‌برداری و در روش میدانی با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد نسبت به گردآوری داده‌ها اقدام شده است.
یافته و نتیجه پژوهش: آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از آزمون پیرسون و تحلیل رگرسیون، با به کارگیری نرم‌افزار SPSS انجام شد وبرای بررسی وضعیت موجود متغیرهای تحقیق از آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شده است. در نهایت، دو فرضیه تحقیق تائید شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد هم‌چنین نشان داده شد از دیدگاه مدیران، بین مدیریت دانش و هوش سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و 30 درصد تغییرات متغیر ملاک (هوش سازمانی) توسط متغیر پیش‌بین (مدیریت دانش) تعیین می‌شود ولی رابطه بین مدیریت دانش و چابکی سازمان معنی‌دار نمی‌باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.The Relationship between Knowledge Management and Organizational Intelligence and Organizational Agility among Managers of Mazandaran University of Medical Sciences.

نویسندگان [English]

  • nadi alizadeh 1
  • faranak paydar 2
  • hamzehali ansari 3
1 department of it&computer,islamic azad university,mahmoudabab
2 Department of Management and Educational Planning, Mahmoud Abad Center, Islamic Azad University, Mahmoudabad Department
3 Islamic Azad University, Mahmoud Abad Islamic Azad University, Mahmoud Abad Islamic Azad University,
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between knowledge management and organizational intelligence and organizational agility in managers of Mazandaran University of Medical Sciences. The research method was descriptive-correlational and its statistical population was all the managers of Mazandaran University of Medical Sciences. The sample size was 86 using Cochran's formula. In the present study, library and field methods have been used to collect data. In-library method (face to face and digital), using a vector scan tool and field method, a standard questionnaire was used to collect data. Testing of research hypotheses was done using the Pearson test and regression analysis using SPSS software. To examine the status quo of the research variables, a single-sample t-test was used. Finally, two research hypotheses were confirmed. The findings of the research show that there is a positive and significant relationship between organizational intelligence and organizational agility. Also, from the managers' point of view, there is a positive and significant relationship between knowledge management and organizational intelligence and 30% of the changes in the criterion variable (organizational intelligence) by the variable. The precondition (knowledge management) is determined, and the relationship between knowledge management and agility of the organization is not meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • organizational intelligence
  • Organizational agility